Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

บริหารรังสิต ชิวิตดี๊ดี

โพสต์ 4 พ.ค. 58 00:24  CG  443
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 30 เม.ย. 2558 - 31 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


 บริหารรังสิต ชิวิตดี๊ดี
เรียนอะไรดี

คณะบริหารธุรกิจอาจเป็นทางเลือกที่ดี คณะของเรามีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคมและประเทศ โดยจะเน้นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยตั้งความหวังแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต ให้ได้คุณภาพที่นำเอาเทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ได้ 
 
เลือกเส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION B.B.A. 
www.bbarsu.com
            

ปรัชญาและปณิธาน
คณะบริหารธุรกิจมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา เน้นความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมปรับตัวเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบันสำหรับโลกยุคใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิด เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต


ปริญญาบัตร                
บริหารธุรกิจบัณฑิต


หลักสูตร                       
4 ปี 


1. การตลาด คณะบริหาร - การตลาดรังสิต ศึกษาถึงบทบาทและการบริหารการตลาดของผลิตภัณฑ์ บริการและเน้นการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสาขาเดียวในคณะบริหารธุรกิจที่สามารถศึกษาวิชาต่างคณะที่เป็นวิชาเลือกได้ ซึ่งทำให้ก่อความรู้ที่หลากหลายและนำมาผสมผสานเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริหารการตลาด
แนวทางประกอบอาชีพ สามารถทำงานในด้านการตลาด การขาย การโฆษณา และธุรกิจบริการ นิเทศศาสตร์ การโรงแรม ฯลฯ

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน แรงงานสัมพันธ์ การสร้างคน
แนวทางประกอบอาชีพ        ด้านบุคคล ด้านการฝึกอบรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

3. การจัดการอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการธุรกิจ และการจัดการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานได้ทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น Production Supervisor, Quality Control, Quality Assurance, Production Control Analyst, Assistant Logistics Section

4. การจัดการ หลักสูตรสร้างผู้นำสมัยใหม่ที่บริหารงาน มีวิสัยทัศน์ มีความโปร่งใสมีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารได้อย่างดี สามารถแก้ปัญหาได้ดี
แนวทางประกอบอาชีพ บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน บริหารงานบุคคลและการบริหารโครงการต่างๆ นอกจากนี้บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

5. การเงินและการลงทุน คณะบริหาร - คอมรังสิต มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์และการวางแผนด้านการเงิน การบริหาร ด้านการควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การประกันภัยตลอดจนการนำเครื่องมือทางด้านการเงินสมัยใหม่มาใช้
แนวทางประกอบอาชีพ สามารถทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย

6. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มุ่งสอนให้มีความรู้ ด้านการจัดหาและพัฒนาระบบ งานกระบวนการทำงานที่เป็นระบบงาน กระบวนการทำงานที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่นการเขียนโปรแกรม, การใช้ Internet, Multimedia, E-Commerce เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางประกอบอาชีพ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบ Website เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

7. การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ความรู้ ด้านหลักการจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ  บัณฑิตที่จบสาขาวิชานี้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงาน ของรัฐและเอกชนในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ  โดยเฉพาะการทำธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต  เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Analyst) นักออกแบบเว็บไซต์ ( Web Designer) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master)  หรือเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการร้านค้าออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

8. การจัดการโลจิสติกส์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์ ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี
แนวทางประกอบอาชีพ สามารถทำงานทั่วไปในหน่ววยงานของรัฐและและเอกชน หน่วยงานด้านโลจิสติกส์ การบริหารการขนส่งสินค้าต่างประเทศและในประเทศการจัดหาจัดจ้าง การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การจัดการซัพพลายเชน

9. การจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบ และทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในโลกธุรกิจสมัยใหม่ และสังคมในปัจจุบัน อีกทั้งยังเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้ นักวิเคราะห์การตลาดค้าปลีกและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม ฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า ฝ่ายบริหารงานธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต ฝ่ายบริหารงานธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

* หมายเหตุ ระดับปวส. รับเทียบโอนทุกสาขาวิชา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
            52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง                    
            จ.ปทุมธานี  12000 
            โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1005, 1045
            www.rsu.ac.th/business
            www.facebook.com/rangsituniversity

การรับสมัคร
            ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
            อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
            โทร. 0-2791-5500-10  โทรสาร 0-2997-2394
            www.rsu.ac.th
            e-mail: info@rsu.ac.th
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >> http://business01239.blogspot.com
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ