Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับนักศึกษา 2558

โพสต์ 6 พ.ค. 58 11:16  Inkass My.ID  584
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 6 พ.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับนักศึกษา 2558


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
FACULTY OF MUSIC


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

คณะดรุิยางคศาสตร์เปิดรับนักศึกษา "ประเภททั่วไป" และประเภท "นักศึกษาทุนเรียนฟรี" โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้

1.ประเภททั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

2.ประภทนักศึกษาทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วัน 15 พฤษภาคม 2558 

   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (20 ทุน)


หลักสุตรดุริยางคาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) สาขาสหวิทยาการดนตรี

มีแขนงวิชาต่างๆให้เลือกเรียนดังนี้

1.การแสดงดนตรี ( Music Performance)

2.การประพันธ์เพลงและผลิตงานดนตรี (Composition & Music Production)

3.วิศวกรรมดนตรี (Music Engineering)

4.ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี (Music Business & Industrial)

5.ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาประยุกต์(Applied Ethnomusicology)

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.ดนตรี) 5 ปี สาขาวิชาดนตรี

            มุ่งเน้นด้านวิชาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา  หลักการศึกษา   
การสอนดนตรีชั้นประถมและมัธยม
  การวัดและการประเมินผล   สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ควบคู่กับหลักสูตรดนตรี 
มีการฝึกสอนและฝึกงานสถานที่จริง ปี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาชั้นม.6, ปวช., ปวส หรือเทียบเท่า
รักดนตรีและเล่นดนตรีเป็น ดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือดนตรีพื้นบ้าน
มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
สำเนาผลการศึกษา (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 
ชุด
สำเนาบุตรประชาชน 
ชุด
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 
นิ้ว จำนวน 2 รูป แฟ้มสะสมงาน,
ประกาศนียบัตร, วุฒิบัตรด้านดนตรี(ถ้ามี)

สนใจสอบถามรายละเอียด  คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
16/10  หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
02-800-6800 ต่อ 2191/ 
081-2856622  www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ