Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมศ.เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดคุณภาพ และสถิติคุณภาพการศึกษาไทย

โพสต์ 11 พ.ค. 58 15:25  กระตั๊วน้อย  641
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 11 พ.ค. 2558 - 17 พ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมศ.เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดคุณภาพ และสถิติคุณภาพการศึกษาไทย
สมศ.  เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดคุณภาพ  และสถิติคุณภาพการศึกษาไทย  
พร้อมชี้ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลต้องตั้งต้นจากผลประเมินฯ สมศ.


          ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า จากสถิติได้จากผลการประเมินทั้ง 3 รอบ 15 ปีที่ผ่านมา จังหวัดที่มีร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับผลประเมินจาก สมศ. ดีมากทั้ง 3 รอบ 10 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ  (ร้อยละ 8.80)   นนทบุรี (ร้อยละ 7.39)  ภูเก็ต(ร้อยละ 4.48) สมุทรปราการ (ร้อยละ 4.39) นครปฐม (ร้อยละ 4.19) ปทุมธานี (ร้อยละ 3.60 ) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 3.07) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 2.69) มหาสารคาม (ร้อยละ 2.48) ยโสธร (ร้อยละ 2.45)  สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 จะนำระบบการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area-Based Assessment) ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งประโยชน์ของการประเมินคุณภาพเชิงคุณภาพพื้นที่ ABA จะทำให้จังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา นำข้อมูลไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

          ทั้งนี้ เสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของพื้นที่และจังหวัดให้ความสนใจและเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังโดยให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและบรรจุแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดทุกจังหวัด

          อย่างไรก็ตาม ในการประเมินรอบ 3 ที่ผ่านมา สมศ. ได้จัดทำโครงการการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ABA ในรูปแบบงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดำเนินการนำร่อง 8 จังหวัด ในปี 2556 จำนวน 20 จังหวัด  จากการสอบถามสถานศึกษา 1,300 แห่ง ในพื้นที่ 28 จังหวัด พบว่า สถานศึกษาทุกระดับได้นำผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ไปใช้ในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 83 นำไปปรับปรุงและสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 81.50 ผลการประเมินมีส่วนกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการพัฒนา ร.ร. ร้อยละ 80.90 และผลการประเมินสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนา ร.ร. ร้อยละ 80.60 และผลวิจับยังพบว่าส่วนใหญ่ ร.ร.นำผลไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการดำเนินงานจะสำเร็จและบรรลุผลได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรใน สถานศึกษา เกิดความเข้าใจและมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
###

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ