Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

Mini Food Engineering Program เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558

โพสต์ 19 พ.ค. 58 15:03  สุธาทิพย์  434
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2558 - 24 ก.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดอบรม  Mini Food Engineering Program
เปิดรับสมัคร บัดนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558
    
โครงการจัดอบรม   Mini Food Engineering Program อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา โดยจัดการอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 26 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โดยมีหัวข้อการอบรมที่สำคัญดังนี้รายละเอียดดังนี้

    เคมีอาหาร (Food Chemistry) 6 ชั่วโมง
    จุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร (Food Microbiology & Safety) 6 ชั่วโมง
    สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร (Physical and Engineering Properties of Foods) 6 ชั่วโมง
    สมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Material and Energy Balances in Food Processing) 6 ชั่วโมง
    การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Fluid Flow and Heat Transfer in Food Processing) 6 ชั่วโมง
    ปฏิกิริยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Reactions in Food Processing) 6 ชั่วโมง
    บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packagings) 6 ชั่วโมง
    หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Unit Operations in Food Processing)
    กระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing Operations) 3 ชั่วโมง
    การอบแห้ง (Drying) 3 ชั่วโมง
    การแช่เยือกแข็งและการแช่เย็น (Freezing and Chilling) 3 ชั่วโมง
    การฆ่าเชื้อ (Pasteurization and Sterilization) 3 ชั่วโมง

มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (รวมเอกสาร ของว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน)  ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากภาควิชาฯ หากเข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด โดยไม่ต้องทำการสอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

คุณ สุธาทิพย์ ชีวรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-470-9244-5  โทรสาร 02-470-9240
E-mail: sutatip.che@kmutt.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดด้านวิชาการได้ที่

รศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-470-9244  E-mail: sakamon.dev@kmutt.ac.th

เอกสารเพิ่มเติมที่

     http:/www.kmutt.ac.th/foodeng/index.php/download/minifoodeng

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ