Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการ ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Awards 2015) 2558

โพสต์ 18 มิ.ย. 58 10:44  kitipumonline My.ID  662
 •  ประเภท : Event
 •  ระยะเวลา : 18 มิ.ย. 2558 - 17 ก.ค. 2558
 •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


 โครงการ ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ  รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Awards  2015) 2558

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
http://peacestudies.psu.ac.th/ips/

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์ 074-289463 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล์  olivebranch.ips@gmail.com 

รายละเอียดในการส่งผลงานบทสุนทรพจน์และกติกาในการประกวด

 1. คุณสมบัติ ของผู้เข้าประกวด เนื้อหาของบทสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสร้างสรรค์สันติภาพ โดยอาจมีประเด็นเกี่ยวกับ“ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ ความสมานฉันท์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม”เป็นต้น
  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
  2. ส่ง ได้ทั้งประเภทบุคคล หรือ คณะบุคคล แต่ให้เลือกส่งเพียงประเภทเดียว และ 1 คนสามารถเลือกส่งได้เพียง 1 ประเภท หากตรวจพบชื่อซ้ำในผลงานชิ้นใด จะถือว่าผลงานที่มีชื่อซ้ำทุกชิ้นไม่ผ่านปฏิบัติตามกติกา
 2. เนื้อหาของบทสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมสร้างสรรค์สันติภาพ โดยอาจมีประเด็นเกี่ยวกับ " ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติวิธี สันติภาพ ความสมานฉันท์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม " เป็นต้น
 3. เป็น งาน ริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียนหลัก ต้องไม่ใช่แปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทำซ้ำ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฝ่ายเดียว
 4. ผล งานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน แต่อนุญาตให้ส่งผลงานที่เคยเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ และบล็อกต่าง ๆ ได้ ที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เป็นผลงานที่ผู้ผลิตได้รับค่าตอบแทนในการผลิต และต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เท่านั้น
 5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนตัวบรรจง
 6. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้
 7. ส่ง ผลงานบทสุนทรพจน์เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยสถาบันสันติศึกษาจะติดต่อเจ้าของบทสุนทรพจน์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมา ประกวดกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติประกาศผลการประกวดฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
 10. สถาบัน สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
 11. รางวัลมีดังนี้
  1. รางวัลสุนทรพจน์ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลสุนทรพจน์ชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลสุนทรพจน์ชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
การส่งผลงาน
 1. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 2. olivebranch.ips@gmail.com
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ