Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์็ตั๋วร่วม

โพสต์ 24 ก.ค. 58 13:58  thaicommonticket My.ID  377
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 ก.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ปวช. / ปวส.


 โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์็ตั๋วร่วม
โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม
ภายใต้แนวคิด “One for All Better”
ดี๊ดี...ทุกจังหวะการใช้ชีวิต
             สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ได้ดำเนินโครงกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) โดยกำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร และข้อมูลกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วมแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน และประชำชนทั่วไปรวมทั้ง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อให้ได้รับทรำบข้อมูลและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วม
สนข. จึงจัดให้มีกิจกรรมประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมภำยใต้แนวคิด “One for All Better” (ดี๊ดี...ทุกจังหวะกำรใช้ชีวิต) เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชำชนทั่วไป (รวมถึงนักเรียน นักศึกษำ นักออกแบบ) ที่สนใจเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมที่มีควำมสวยงำม มีเอกลักษณ์ของควำมเป็นหนึ่งเดียว และมีคุณค่ำอย่ำงเป็นสำกล
วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้ได้ชื่อและสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมต่อไป
           2. เพื่อกระตุ้นกำรรับรู้ของประชำชนถึงกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วม และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนกับระบบตั๋วร่วมที่จะนำมำใช้งำนทั้งในและนอกภำคขนส่ง
          3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำนตั๋วร่วมมำกขึ้น ผ่ำนกำรออกแบบที่น่ำสนใจ
          4. เพื่อประชำสัมพันธ์ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วม
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
ประชำชนทั่วไปที่มีสัญชำติไทย ไม่จำกัดอำยุ กำรศึกษำ และอำชีพ ส่งได้ทั้งประเภทบุคคลกลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล (ยกเว้น คณะกรรมกำรตัดสิน คณะผู้จัดกำรประกวด พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ของ สนข. รวมถึงญำติพี่น้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำนประกวด)

กิจกรรมการดาเนินโครงการ

1. ก่อนกำรประกวด
        - เชิญสื่อมวลชนพร้อมส่งจดหมำยข่ำวให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงกำรประกวด
        - ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรประกวดไปยังหน่วยงำนพันธมิตร (Partner), มหำวิทยำลัย
2. เริ่มกำรประกวด
       - จัดงำนแถลงข่ำวโครงกำรประกวด
       - ประชำสัมพันธ์โครงกำรประกวดผ่ำนสื่อต่ำงๆ
       - จัดกำรประกวด รวบรวมผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด
       - ตัดสินกำรประกวด
3. ประกำศผล
       - จัดงำนแถลงข่ำวมอบรำงวัลแก่ผู้ชนะกำรประกวด พร้อมทั้งจัดนิทรรศกำร
       - ประชำสัมพันธ์ภำยหลังกำรประกำศผล

ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
เดือนกรกฎำคม–ตุลำคม พ.ศ. 2558
ระยะเวลำกำรรับสมัครผลงำน 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 
กำรประชำสัมพันธ์ผลงำนที่ชนะกำรประกวด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
       1. ผลงำนในกำรตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมแสดงแนวควำมคิด (Concept&Theme) โดยสะท้อนถึงควำมเป็นหนึ่งเดียวด้วยกำรใช้บัตรโดยสำรเพียงใบเดียวเชื่อมต่อทุกกำรเดินทำงและกำรใช้ชีวิตที่ดีกว่ำ สะดวกสบำยกว่ำและเข้ำถึงคนในวงกว้ำง ภำยใต้แนวควำมคิด“One for All Better” (ดี๊ดี...ทุกจังหวะกำรใช้ชีวิต) โดยมีคำอธิบำยและสื่อควำมหมำยที่ชัดเจน โดยสำมำรถตั้งชื่อและออกแบบชื่อเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ โดยต้องสอดคล้องกัน และสำมำรถอ่ำนได้ชัดเจน และสำมำรถตั้งเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษได้
       2. ผลงำนในกำรตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วมแสดงอำรมณ์และควำมรู้สึก (Mood& Tone) สำมำรถเข้ำถึงคนในวงกว้ำง เป็นสำกล สื่อถึงควำมเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่งเดียว ควำมสนุกสนำน มีชีวิตชีวำ ในกำรเดินทำงและกำรใช้ชีวิตที่ดีกว่ำ
       3. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องไม่ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นผลงำนต้นแบบ ทั้งในแง่ของงำนออกแบบและรูปแบบตัวอักษร (Font Type) และต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมำก่อน หรือไม่เคยได้รับรำงวัลที่ใดมำก่อน
      4. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) และสำมำรถให้สิทธิ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปปรับแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม
      5. ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทุกรำงวัล สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลงำนทั้งหมดหรือบำงส่วนหรือไม่ใช้ผลงำนดังกล่ำว
      6. ผลกำรพิจำรณำและกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด ไม่สำมำรถนำไปฟ้องร้อง และดำเนินคดีใดๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมกำรของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรำงวัลหนึ่งรำงวัลใดในกรณีผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรตัดสินที่กำหนด
การสมัคร
กำรสมัครประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภำยใต้แนวคิด “One for All Better”
(ดี๊ดี...ทุกจังหวะกำรใช้ชีวิต)
     1. ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thaicommonticket.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2558
     2. ส่งใบสมัครและผลงำนประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2558 โดยส่งผลงำนได้ 2 ช่องทำง (ช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง) ดังนี้
- ส่งด้วยตัวเองในวันรำชกำร (8.30 – 16.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2558 ณ สำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม ชั้น 5 อำคำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ง และจรำจร เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
- หรือส่งทำงไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่ำ "สมัครประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ ตั๋วร่วม" มำยัง สำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ง และจรำจร เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2558 โดยถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ผลงานที่จัดส่ง
จัดส่งผลงำน 2 อย่ำง คือ ชื่อ และสัญลักษณ์ โดยรูปแบบกำรนำเสนอและส่งผลงำนดังนี้
1. ใบสมัครต้อง ระบุชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน โดยเฉพำะ ชื่อตั๋วร่วม และอธิบำยแนวควำมคิด หรือแรงบันดำลใจในกำรออกแบบสัญลักษณ์ ตั๋วร่วมให้ชัดเจน ลงในแบบฟอร์มใบสมัครแนบท้ำยประกำศ (เข้ำดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicommonticket.com/) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. ผลงำนผนึกลงบนแผ่นลูกฟูกพลำสติก (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนำด A4 จำนวน แบบสี 1 แผ่น และขำวดำ 1 แผ่น ซึ่งประกอบด้วย (ตัวอย่ำงตำมแนบ)
          -รูปแบบขนำดใหญ่ไม่เกิน 6x6นิ้ว
          - รูปแบบขนำดเล็กไม่เกิน 5.5x8.6 เซนติเมตร (แนวนอน)
          - พร้อมระบุ ชื่อตั๋วร่วม ที่ต้องกำรส่งประกวดเพียง 1 ชื่อใต้ภำพ
          - อธิบำยแนวคิดกำรตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์
3. บันทึกเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของสัญลักษณ์ตั๋วร่วม รูปแบบนำมสกุล คือ
         1) JPEG (300dpi.) ขนำดภำยในพื้นที่ 6x6 นิ้ว
          2) AI (Illustrator) และนำผลงำนทั้งหมดลงในแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่นพร้อมระบุ ชื่อ นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกบน CD หรือ DVD
ตัวอย่างการพิมพ์งานลงบนฟิวเจอร์บอร์ด
รางวัลการประกวด
กระทรวงคมนำคม สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภำยใต้แนวคิด “One for All Better” (ดี๊ดี...ทุกจังหวะกำรใช้ชีวิต) ชิงเงินรำงวัลรวมมูลค่ำ 160,000 บำท พร้อมประกำศนียบัตร
     1. รำงวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รำงวัล มูลค่ำ 100,000 บำท พร้อมโล่และประกำศนียบัตร
     2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รำงวัล มูลค่ำ 25,000 บำท พร้อมโล่และประกำศนียบัตร
     3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รำงวัล มูลค่ำ 10,000 บำท พร้อมโล่และประกำศนียบัตร
    4. รำงวัลชมเชย 5รำงวัล มูลค่ำ 5,000 บำท พร้อมประกำศนียบัตร
หมำยเหตุ ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดมีสิทธิ์ได้รับรำงวัลสูงสุดเพียงรำงวัลเดียว และต้องทำกำรเสียภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ร้อยละ 5ตำมกฎหมำย
เกณฑ์การตัดสินคะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
   1) กำรสื่อควำมหมำยแนวคิดตรงกับวัตถุประสงค์ 30 คะแนน
   2) ผลงำนน่ำสนใจและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 30 คะแนน
   3) ควำมสวยงำมและควำมครบถ้วนขององค์ประกอบ 30 คะแนน
   4) สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้จริง 10 คะแนน
คณะกรรมการตัดสิน : 7 ท่านดังนี้
     1. นำยพีระพล ถำวรสุภเจริญ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
     2. นำยชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
     3. นำยเผด็จ ประดิษฐเพชร รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม
    4. อำจำรย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ หัวหน้ำสำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยำลัยเพำะช่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
   5. นำยกิตติรัตน์ ปิติพำนิช ผู้อำนวยกำรฝ่ำย พัฒนำกำรออกแบบและธุรกิจสร้ำงสรรค์ ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
   6. นำยวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้ง A Day Foundation
   7. นำยธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยำ อุปนำยกฝ่ำยประชำสัมพันธ์ สมำคมผู้ประกอบกำรแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กรำฟิกส์ไทย (TACGA)


การประกาศผลการประกวด
        1. ประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 7 กันยำยน 2558 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบที่ 1 นำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรในวันที่ 14 กันยำยน 2558 ณ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ง และจรำจร (สนข.) หำกไม่สำมำรถร่วมกำรนำเสนอตำมวันที่กำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ และให้ผลงำนที่มีคะแนนลำดับถัดไปเข้ำรอบแทน หลังนำเสนอผลงำนจะต้องแก้ไขงำนส่งอีกครั้งภำยในวันที่ 21 กันยำยน 2558
       2. ประกำศผลผู้ที่ได้รับรำงวัลในวันที่ 28 กันยำยน 2558 และเผยแพร่ผลงำนพร้อมชื่อเจ้ำของผลงำนที่ได้รับรำงวัลบนเว็บไซด์ http://www.thaicommonticket.com/
       3. จัดพิธีรับรำงวัล ในวันที่ 9 ตุลำคม 2558 ณ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรำงวัลในลำดับต่ำงๆ ขอให้เข้ำมำร่วมหรือมอบหมำยผู้แทนให้เข้ำมำร่วมพิธีรับรำงวัลในวันและสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย

การรับผลงานคืน
       ผลงำนที่ไม่ได้รับรำงวัล หำกประสงค์จะขอรับคืน สำมำรถขอคืนได้ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ประกำศผลกำรตัดสิน หำกไม่รับคืนตำมกำหนด คณะกรรมกำร จะดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป
หมายเหตุ
• สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นำงสำวดวงใจ วงษ์รักษ์ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) โทรศัพท์: 0-2215-1515 ต่อ 5004 หรือ ที่ปรึกษำ PMS โทรศัพท์: 0-2215-3318 ในเวลำทำกำร
• สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในกำรออกแบบได้ที่เว็บไซด์ http://www.thaicommonticket.com/ 

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ