Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE) สำหรับผู้ที่อาศัยในต่างจังหวัด

โพสต์ 10 ส.ค. 58 10:55  PiZZaPeaCH My.ID  714
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 20 ก.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมัธยมต้น


โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE)
โครงการทดสอบระดับภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
************************************************************************************************************************

1. หลักการ

     ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 20 ปี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ทำให้การใช้ชีวิตและวิธีคิดของเยาวชนเปลี่ยนไป ห่างไกลธรรมชาติชีวิตจริงมากขึ้น การเปลี่ยนไปของสังคมยังนำมาซึ่งภัยจากข้อมูลไม่จริงในสังคมสมัยใหม่ ทาให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นทั้งประตูสู่โอกาสและวิกฤตได้ในขณะเดียวกัน ECE จึงเห็นว่าควรกระตุ้นให้เยาวชนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสาเร็จสู่โลกกว้างได้ตระหนักและสนใจพัฒนาประสบการณ์ในชีวิตจริงไปพร้อมกันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยในยุคใหม่ไว้ด้วย ในครั้งนี้ ECE รับการจัดสรรทุนจากกองทุนฯเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบได้คะแนนสูงเพื่อเป็นรางวัลกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจพัฒนาประสบการณ์ชีวิตให้มากขึ้น โดยเยาวชนยังมีสิทธิได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ ECE ตามลำดับคะแนนในรุ่น เมษายน 2559 เช่นเดิม

     ECE จึงจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่สนใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของตนเองต่อไป เยาวชนที่สนใจต้องทำข้อสอบทั้งสองวิชา คือ
       1. ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
       2. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชีวิต 100 คะแนน

     การสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา
     การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลำดับคะแนนรวมเทียบกับผู้เข้าสอบทุกคนที่มาจากทั่วประเทศเพื่อเยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรู้และศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับใด

     เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับและรางวัลชมเชยอีก 20 ลำดับ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
        อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน
        อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน
        อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา จานวน 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน
        รางวัลชมเชย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
     ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร

     นอกจากนี้ เยาวชนที่สมัครสอบยังมีสิทธิขอใช้ผลคะแนนเทียบลำดับที่ในโครงการ ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศรอบกรุงเทพโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 ประเทศ เพื่อรับทุนไปต่างประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา โดยมีสิทธิได้รับทุนเต็มจำนวนไปประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ หากเทียบคะแนนแล้ว ได้ลำดับที่ 1 สำหรับลำดับอื่นๆ จะได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน (หากจะขอเทียบในประเทศอื่นๆ ต้องติดต่อกับทางโครงการภายหลังประกาศผลสอบแล้ว)

     ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนำทุนดังกล่าวมาหักลดค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยสามารถหักลดได้ ในงวดแรก เช่น สอบได้อันดับที่ 1 ได้รับทุน 5,000 บาท จะหักเป็นส่วนลดได้ 10,000 บาท
     สำหรับรายละเอียดการรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ ECE จะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลสอบที่จะจัดส่งถึงผู้สอบโดยตรง

2. เอกสารการสมัคร
     1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
     2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
     3. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน 4. ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
     - กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ)
     - เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกาหนด

วันเปิดรับสมัคร 20 ก.ค. – 21 ส.ค. 2558
วันสอบ วันเสาร์ ที่ 29 ส.ค. 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.

สถานที่สอบ ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ (โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
                  ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
ประกาศผลสอบ 5 ตุลาคม 2558

4. สถานที่รับสมัคร
สมัครโดยตรงที่สานักงานโครงการ ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต16/25 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามข้อ 2. พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล
ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สานักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

****************************************************

ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่ www.ecethailand.com/th/images/pdf/ECE43-1.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ecethailand.com/th/images/pdf/application_ece43_1.pdf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ