Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัตนมงคล

โพสต์ 13 ส.ค. 58 10:32  prutcc My.ID  657
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 17 ส.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


 ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนรัตนมงคล

ทุนรัตนมงคล

 

            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

 

 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1.      เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

2.      มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00    

(5 ภาคเรียน  เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5  ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)

 

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

1.      ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย) ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ปี

2.      ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ iHybrid  1 ชุด

 

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

  1.     ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 200  บาท      

  2.     ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคเรียนละ 1,200  บาท

  3.     ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า) 500  บาท

  4.     ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า) 500  บาท (คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,000 บาท)

  5.     ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ 600  บาท

  6.     ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,200  บาท

 

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา

            เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000  บาท

            มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายหลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัคร

 

กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

รับสมัคร

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

http://www.utcc.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558   

http://www.utcc.ac.th

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศผลสอบ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

http://www.utcc.ac.th

รายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12  - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558             

กองสวัสดิการนักศึกษา  อาคาร 6  ชั้น 2 ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-697-6910 และ 02-697-6913

                 

เอกสารประกอบการสมัคร  

1.  ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา        
2.  สำเนาบัตรประชาชน       
3.  สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)
4.  รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

 

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกส่งเอกสารประกอบ การสมัคร (ภายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558) ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

 1. ทางไปรษณีย์มาที่

แผนกรับเข้าศึกษา/งานปริญญาบัตร
สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

 

2. หรือ ทาง Email  โดยใช้หัวข้อ (Subject)  ชื่อ – นามสกุล  และแนบ file เอกสาร ดังกล่าวมาที่ E-mail  :  ratanamongkon@utcc.ac.th

 

3. ยื่นด้วยตนเอง

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ *

-   กรณีที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนต้องนำผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 มามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนรัตนมงคล

-   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 02-697-6761-6

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ