Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

โครงการท็อปเทน (Top Ten) สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โพสต์ 11 ก.ย. 58 10:02  IMS-KU-SRC My.ID  1,812
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 2558 - 25 ก.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


 โครงการท็อปเทน (Top Ten) สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
       คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการท็อปเท็น (Top Ten) สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    1.สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 สาขา
     1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ จำนวน 10 คน
     1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 10 คน 1.3 สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 10 คน
    2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
     2.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     2.3 ผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรือ ด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเลคทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.4 ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรือด้าอาชีว ศึกษา สายอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.5 ผู้สมัครสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสายวิทย์ (ทุกสาย) หรือด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ตาไม่บอดสี,การได้ยินปกติ (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง เป็นต้น
     2.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
     3. คุณสมบัติทั่วไป
     3.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     3.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
     3.3 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
     3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
     4.เกณฑ์การคัดเลือก
     4.1 พิจารณาจากผลการเรียนรวม 4 ภาคการศึกษา
     4.2 การสอบสัมภาษณ์
     4.3 การทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ)
       - ลุก
       – นั่ง (Sit Up) 60 วินาที
       - ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
       - วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร
       - วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)
       - ว่ายน้ำ 50 เมตร
     5.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     5.1 ต้นฉบับผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        5.1.1 ต้นฉบับแสดงผลการเรียนตลอด 4 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคต้นชั้นปีที่ 1 จนสิ้นสุดภาคปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2) โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกให้ 1 ชุด พร้อมทั้งประทับตราสถานศึกษา
    5.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
    5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด*
    5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด*
    5.5 ผลการตรวจร่างกายตามที่กำหนดไว้ ที่ตรวจโดยแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ยกเว้น คลีนิคทุกประเภท**
    5.6 ใบรับรองและยินยอมของผู้ปกครอง ให้เข้ารับทำการทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ
    ** หมายเหตุ
        * หลักฐานการสมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
     ** เอกสารติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม :: http://www.imc.src.ku.ac.th/reg2559/
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวด ไม่ระบุหมวด ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ