Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559 14-17 มีนาคม 2559

โพสต์ 14 ต.ค. 58 15:44  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ 075-672  672
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 14 ต.ค. 2558 - 5 ก.พ. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559   14-17 มีนาคม  2559
     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คำนึงถึงความสำคัญขององค์ความรู้และทัศนคติที่ดีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพนักเทคโนโลยี การเกษตรสำหรับเยาวชน จึงจัดโครงการ “ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสและฝึกกระบวนการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการ ชมงานนวัตกรรมทางการเกษตรแบบปราชญ์ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ขั้นสูง ตลอดจนการทัศนศึกษาเพื่อรู้คุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของการเกษตรไทย เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีการเกษตรและมีความเข้าใจในอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-30  เมษายน  2557 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 ซึ่งมีนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร อย่างต่อเนื่อง จึงมีกำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2559” ในวันที่ 14-17 มีนาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมค่าย

- นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในปีการศึกษา 2558
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป


ขั้นตอนและวิธีการรับสมัคร

- นักเรียนกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปพร้อมลงชื่อ หรือ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  http://agri.wu.ac.th/agricamp  
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช  80161  
- ส่งเอกสารทางโทรสาร ได้ที่ (075) 672302  
- ลงทะเบียนใบสมัครได้ที่ http://agri.wu.ac.th/agricamp/index.php/web/register
- สแกนเอกสารและส่งมาที่อีเมล์  agricamp.wu@gmail.com
- หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ส่งแฟกซ์ วันที่ส่งข้อมูลออนไลน์)
- ประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ทางเว็บไซต์ของสานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ http://agri.wu.ac.th/
- ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารยืนยันการเข้าค่ายมาที่หมายเลข 0-7567-2302 หรือ อีเมล์ agricamp.wu@gmail.com  ภายในวันที่จันทร์  29 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันการเข้าค่าย ได้ที่เว็บไซต์ของค่าย http://agri.wu.ac.th/agricamp ภายหลังการประกาศรายชื่อ  


หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ