Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

อพวช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประกวดชิงทุนการศึกษา เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

โพสต์ 25 พ.ย. 58 10:58  Sweety - Paeng My.ID  759
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 23 พ.ย. 2558 - 1 เม.ย. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย


 อพวช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดประกวดชิงทุนการศึกษา เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
   ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
.
จัดโดย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์
.
ลักษณะการประกวด
   การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า 
2. ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า : นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-25ปี (นับถึงวันที่สมัคร)  
3. ประเภทประชาชนทั่วไป : ไม่จำกัดอายุ และ วุฒิการศึกษา 
**ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น** 
.
ช่วงเวลารับสมัคร 
   23 พฤศจิกายน 58 - 1 เมษายน 59
.
.
.
รายละเอียดกิจกรรม 
         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
.
กติกา
1. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 7 หน้า และ ไม่เกิน 12  หน้ากระดาษA4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษรAngsana New ขนาด 16
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ประเภท และ 1 ผลงานเท่านั้น 
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
.
รางวัล
  - ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
           * เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินทุนการศึกษา2,000 บาท
  - ประเภท อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
           * เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินทุนการศึกษา2,000 บาท
  - ประเภทประชาชนทั่วไป
           * เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินรางวัล30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1รางวัล  เงินรางวัล20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
           * รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
.
เกณฑ์การตัดสิน
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
2. แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์/ มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. พิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ /ชั้นเชิงในการนำเสนอ /คุณค่าทางวรรณศิลป์ 
4. ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
5. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง 
7. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด 
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน 
9. เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี 
10. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อ ได้สะดวก 
11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
.
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
.
ติดต่อสอบถาม
   - Website : www.nsm.or.th
   - โทร : 02 577 9999 ต่อ 1472,1473 (วรภร,จีรวรรณ)
   - E-mail : scicomnsm@gmail.com
.
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ