Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

Workshop ค้นหาอาชีพต่อยอด GSSE Thammasat

โพสต์ 26 พ.ย. 58 21:18  pplub  517
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


Workshop ค้นหาอาชีพต่อยอด GSSE Thammasat
อยากรู้ว่าเรียนหลักสูตร GSSE Thammasat จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?

GSSE มีการเปิด session พิเศษที่น้องๆ สามารถมาร่วมสนุกกันเพื่อค้นหาอาชีพในอนาคตที่ใช่สำหรับตัวเอง การที่เรียน GSSE นั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการมีอาชีพที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

มาเจอกันได้นะ ที่มีจำนวนจำกัดมากกก ต้องรีบ

วันอาทิตย์ที่ 29
เวลา 13.00 - 17.00
ธรรมศาสตร์ รังสิต

ข้อมูลและสมัครได้ที่ https://goo.gl/ameg2m

www.facebook.com/gssethammasat

---

GSSE Thammasat คืออะไร

GSSE Thammasat เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีความสามารถและความคิดดีๆ ที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ หลักสูตรนี้จึงเน้นสร้างให้นิสิตมีความเป็นผู้นำ มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของโลก มีมุมมองที่เปิดกว้าง และความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจเพื่อสังคม

[รับตรง 2559:รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ]

หลักสูตร GSSE จึงเป็นหลักสูตรที่บูรณาการสาขาวิชาที่หลากหลายเข้ามา รวมกัน ทั้งด้านสังคม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งล้วนจะพัฒนาและหล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก และมีความพร้อมที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ที่มีความตื่นตัว ของภาครัฐและเอกชนในการให้ความสำคัญและการคำนึงถึงผลกระทบทาง สังคมและสิ่งแวดล้อม

การเรียนการสอน:
หลักสูตร GSSE เน้นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะ Project-based learning โดยนักศึกษาจะได้เรียนวิชา Social Innovation Project ในทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมสังคม โดยคณาจารย์จะส่งเสริม ให้นักศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมที่ตนเองคิดขึ้นมา และนำไปสร้าง ให้เกิดขึ้นเป็นกิจการเพื่อสังคม ยังผลให้นักศึกษาได้เกิดการ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ในวิชาอื่นๆ การจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นสอดแทรกการเรียนรู้ ผ่านตัวอย่าง (Case Studies) ประสบการณ์จริง (Experiential Learning) และการอภิปราย (Discussion) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ รู้จักฟัง  วิเคราะห์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดนี้มุ่งเน้นที่จะเสริม สร้างทักษะ 21 Century Skills ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็น ต่อการทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การวิเคราะห์แก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การฟัง และการ สื่อสาร เป็นต้น

ADMISSION REQUIREMENTS
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร GSSE
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. คะแนนสอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ (แนะนำยื่นผลการสอบของ TOEFL หรือ IELTSแต่หากมีข้อ
ติดขัดใดๆ ทางเรายอมรับผลการสอบของ TU-GET หรือ SAT (critical reading) ด้วย เช่นกัน)
    · TOEFL-iBT ไม่ต่ำกว่า 61
    · IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
    · TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
    · SAT (critical reading) ไม่ต่ำกว่า 400
4. ผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะส่งวีดีโอแนะนำตนเองได้ด้วย)
5. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของ GSSE ซึ่งการสอบสัมภาษณ์
จะมีทั้งการทำ group assessment และสัมภาษณ์เดี่ยว (ผู้สัมภาษณ์ต้องนำ portfolio มาด้วย)
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ