Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

โพสต์ 9 ธ.ค. 58 02:38  Satang_Pawat My.ID  1,800
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 13 พ.ย. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


 รับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
รวมรายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ ปี 2559
โครงการเด็กดีมีที่เรียน (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) ในรอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จะรับสมัครผ่านทาง โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รับตรง ไม่ต้องยื่น GAT PAT) 

โดยจะเปิดรับ 2 สาขาวิชาคือ

1.สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 20 คน
2.สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 20 คน

และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนสะสม 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องระบุคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด)

เกณฑ์การคัดเลือก 
1.สอบข้อเขียน 
2.สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 
3.แฟ้มสะสมผลงาน

เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรอง) เอกสารตามประกาศฯ ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย 
- หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนที่มี ชื่อ-สกุล และตำแหน่งของผู้รับรอง (หนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลัง) 
- แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐาน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าในโครงการเด็กดีมีที่เรียน โพธิวิชชาลัย
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558

สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ :
http://admission.swu.ac.th/data/news/2558/580118.pdf

_____________________

***หมายเหตุ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
โทร 084-883-1220 (พี่นิรุตต์) 
- 084-869-0504 (อาจารย์เชฏฐ)
- 084-347-0601(พี่ลลิดา) 
หรือโทร.0-2649-500 ต่อ 15919-20 โทรสาร 0-2260-21412. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย (รับตรง)

โดยจะเปิดรับ 2 สาขาวิชาคือ

1.สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดสระแก้ว หรือ จังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี และตราด

2.สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรร
ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดตาก หรือ จังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศพม่า ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนสะสม 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องระบุคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด)

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
จะเปิดรับสมัคร 2 ช่องทางคือ
1.สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558

2.สมัครด้วยตนเองได้ 4 สถานที่คือ 
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดสระแก้ว
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดตาก
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดนครนายก
- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 

สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ :
http://admission.swu.ac.th/data/news/2558/580116.pdf


3. รอบแอดมิดชั่น วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบแอดมิชชั่น จะเปิดรับสมัคร 2 สาขาคือ

- สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
- สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

เบื้องหลังกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มศว
SWU OPEN HOUSE 2015 (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)
Offical Website : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
https://bodhi.swu.ac.th/

Offical Youtube : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

https://www.youtube.com/channel/UCPHdrkOLUAmnu2r2mDWkOcA

แอดมิดชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://admission.swu.ac.th/

#dek59 #โพธิมศว 

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ