Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

สถาบันวิทยสิริเมธี (กลุ่ม ปตท.) รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก

โพสต์ 6 ม.ค. 59 11:35  Mr.Kradsanai N.  1,472
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 22 ม.ค. 2559 - 24 ม.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


สถาบันวิทยสิริเมธี
Vidyasirimedhi Institute
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2559-2560
สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)  และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่วันนี้จนถึง       วันที่ 31 มกราคม 2559
กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิจัยอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทย กลุ่ม ปตท. จึงจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก สถาบันวิทยสิริเมธี มีแนวคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ในการจัดการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพที่โดดเด่น เพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในอนาคต สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีกำหนดเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2559
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมไฟฟ้า เคมีเทคนิค หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารประกอบการสมัคร
1.    ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae)
2.    ใบรายงานผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (Official Transcripts)
3.    จดหมายแนะนำตัว และแผนการศึกษา (Statement of Purpose)
4.    จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานหรือสถาบันต้นสังกัด (Letters of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
5.    คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งจากการสอบ TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP*
6.    ผลงานทางวิชาการ (Publications, awards & honors)
7.    เอกสารประกอบอื่นๆ
หมายเหตุ    *อาจมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสถาบัน

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ    วันที่
รับสมัคร    ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
แจ้งผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์    8 กุมภาพันธ์ 2559
สัมภาษณ์    13-14 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    29 กุมภาพันธ์ 2559
สิทธิประโยชน์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้**
1.    ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
•    ค่าธรรมเนียมการศึกษา (300,000 บาทต่อปีการศึกษา)
•    ค่าใช้จ่ายรายเดือน (15,000 หรือ 20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา)
2.    ทุนสนับสนุนในการทำวิจัย
•    ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (150,000 บาทต่อปี)
•    ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิจัย (ตั้งแต่ 50,000 ถึง 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา)
•    ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือ และเครื่องเขียน (30,000 บาท)
•    ค่าสนับสนุนการทำวิจัยในต่างประเทศ (สูงสุด 1,000,000 บาท เฉพาะนิสิตปริญญาเอกเท่านั้น)
3.    สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่อันสวยงามของสถาบันฯ
•    สิทธิในการพักอาศัยในหอพักของสถาบันฯ และการเดินทางจากสถาบันฯ ไปยังกรุงเทพฯ หรือสถานที่อื่นๆ
•    สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรมของนิสิต
•    มีสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์
4.    เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยที่เพียบพร้อมสำหรับการทำวิจัย
5.    ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยที่เป็นเลิศทางการวิจัย
6.    โอกาสในการร่วมงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยชั้นนำ

หมายเหตุ    ** รายละเอียดทุนการศึกษาเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด

วิธีการสมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ได้ที่ http://www.vistec.ac.th/Recruitment/Student.aspx
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ คุณธศิกาญจน์  โพธิ์พรมศรี
อีเมล์: thasikan.p@vistec.ac.th เว็ปไซต์: www.vistec.ac.th โทร: +(66) 33-014-116

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม VISTEC Open House ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ได้ที่ www.vistec.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่หน่วยงานกิจการนิสิต (คุณธศิกาญจน์  โพธิ์พรมศรี)
อีเมล์: thasikan.p@vistec.ac.th เว็ปไซต์: www.vistec.ac.th โทร: +(66) 33-014-116
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2559

Vidyasirimedhi Institute
STUDENT ADMISSION 2016-2017
APPLY NOW TILL January 31, 2016
Vidyasirimedhi Institute welcomes all applicants for Master and Doctoral degree programs in Materials Science and Engineering (International Program) and Chemical Engineering (International Program).

As a Thailand’s leading Energy Company, PTT Public Company Limited strongly believes that a higher-education research institute dedicated to science and technology with the missions to foster exceptional scientists and to build cutting-edge knowledge and innovation is crucial for the nation. Therefore, PTT Group has founded Rayong Institute of Science and Technology Foundation to establish Vidyasirimedhi Institute, the first world-class research and educational institute in science and technology in Rayong, Thailand, with the emphasis on knowledge discovery and interdisciplinary cutting-edge research. The first semester of the academic year 2016 starts in August 2016.

Qualifications
Completed or completing a bachelor's degree or master’s degree in Materials Science and Engineering, Chemical Engineering, Science (Chemistry, Physics, Biology, Mathematics, etc.), Polymer Science, Polymer Engineering, Ceramic Engineering, Metallurgical Engineering, Electrical Engineering, or other related fields
Required Documents

1.    Curriculum Vitae
2.    Official Transcript
3.    Statement of Purpose
4.    Two Letters of Recommendation
5.    Official English test score from TOEFL, IELTS or CU-TEP*
6.    Publications, awards & honors
7.    Other relevant documents
Remark:    *There may be minimum eligibility requirements. Please check back for announcement from the Institute.


Dates and Deadlines
Admission Schedule    Date
Application     Now until January 31, 2016
Notification for Interview    February 8, 2016
Interview    February 13-14, 2016
Result Notification    February 29, 2016Benefits We Offer
All accepted students will receive full scholarship with no obligation after graduation. The scholarship details are outlined below:**

1. Full scholarship covering:
•    University fees (300,000 THB per year)
•    Monthly stipend (15,000 or 20,000 THB per month depending on the selected program)
2. Generous research funding which includes:
•    Research operation (150,000 THB per year)
•    Travel expenses for presenting at conferences (up to 50,000 to 150,000 THB throughout the length of the study, depending on the selected program)
•    Supporting resources such as personal computer, books, and stationery (30,000 THB)
•    All expenses for conducting research abroad (up to 1,000,000 THB for PhD programs only)
3. Excellent, all-inclusive campus:
•    Residences for all students with weekly transport to and back from Bangkok also provided
•    Facilities for sports and students’ activities
•    Modern and eco-friendly architecture
4. State-of-the-art research facilities
5. Outstanding faculty members and researchers
6. Opportunities for collaborating with leading industries and research institutes

Remark: ** The scholarship details comply with the university rules and regulations.

How to Apply
Submit your application online and find more information at Vidyasirimedhi Institute website http://www.vistec.ac.th/Recruitment/Student.aspx
Apply now until January 31, 2016.


VISTEC Open House
(January 23 and 24, 2016)
Register for the Open House NOW until January 17, 2016, please visit: www.vistec.ac.th
For more information, please contact Student Affairs Division: Ms. Thasikan Popromsree
Email: thasikan.p@vistec.ac.th   Website: www.vistec.ac.th  Tel: +(66) 33-014-116

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ