Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6

โพสต์ 1 ก.พ. 59 14:49  ASP_ART  546
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 มี.ค. 2559 - 8 เม.ย. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง, เด็กมหา'ลัย


ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6
การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6
ภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด”


หลักการและเหตุผล
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี ทั้งยังเป็นการปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพิ่มคุณค่าและยกระดับผลงานของศิลปินไทย บริษัทฯได้จัดโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับเกียรติจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะ พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ซึ่งนับเป็นการประกวดครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "เฉิดฉายประกายแดด” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดความนึกคิดที่มีต่อแสงแดดที่เปล่งประกายเจิดจ้า อันเนื่องมาจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีความโดดเด่นเรื่องแสงแดดและความร้อนจากแสงแดด ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย จึงอยากให้ภาพผลงานในปีนี้ได้แสดงออกถึงสีสันของแสงแดด สดใส ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะที่เด่นชัดของบรรยากาศเมืองร้อน

ลักษณะโครงการและผลงาน                  
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
2.เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้เรียนรู้และ   สร้างสรรค์ผลงานต่อไป
3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
1.นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2.ศิลปิน
3.ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด    
1.ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.asiaplus.co.th/artcontest  พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งมอบพร้อมผลงาน
2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ)
3.ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
4.ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
5.ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้สมัครให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป
6.เมื่อผู้สมัครได้ส่งมอบผลงานให้บริษัทเอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯในทุกกรณี
7.ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ ผู้สมัครต้องขอรับผลงานคืนภายใน 1 เดือน นับจากวันตัดสิน โดยขอรับคืนได้ที่ร้านองอาจเฟรม โทร. 087-001-1474 ในวันและเวลาทำการ
8.ผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน ทางบริษัทฯจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานนั้นๆต่อไป

คณะกรรมการ    
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศิลปะ
1.    ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก    
2.    ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง    
3.      อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์    
4.    ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์    
5.    อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ    
6.     ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ    
7.    คุณณินทิรา โสภณพนิช    
8.    ดร.พัชร สุระจรัส        
9.     คุณวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา    เลขานุการคณะกรรมการ

รางวัล            
รางวัลที่ 1            เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร    จำนวน 1 รางวัล     
รางวัลที่ 2     เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร    จำนวน 1 รางวัล     
รางวัลที่ 3     เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร    จำนวน 1 รางวัล     
รางวัลชมเชย    เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร            จำนวน 4 รางวัล     
กำหนดการ
รับสมัครและส่งผลงาน        21 มีนาคม – 8 เมษายน 2559 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00 – 17.00 น.)
คัดเลือกและตัดสิน            18 เมษายน 2559
ประกาศผลการตัดสิน            25 เมษายน 2559 (ทางเว็บไซต์บริษัทฯ และเฟสบุ๊คการแข่งขัน)
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ        23 มิถุนายน 2559    
นิทรรศการแสดงผลงาน            23 มิถุนายน – 23 กรกฏาคม 2559

สถานที่ส่งผลงาน            
อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ (Asia Center Building)
ชั้น 15 เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
(ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ภายในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)

พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงาน    
จัดขึ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง  

สอบถามหรือติดตามรายละเอียดการประกวด
เว็บไซต์    www.asiaplus.co.th/artcontest
เฟสบุ๊ค    Asia Plus Art Contest
อีเมล    asiaplusart@asiaplus.co.th
โทรศัพท์     02-680-1073 / 02-680-1113
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ