Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

จันทรเกษม เปิดรับตรง เรียนดี 2559

โพสต์ 15 ก.พ. 59 08:26  PR-CRU My.ID  484
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 ก.พ. 2559 - 11 มี.ค. 2559
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


จันทรเกษม เปิดรับตรง เรียนดี 2559 พร้อมปรับหลักสูตร รับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรงรอบแรกและโควตาเรียนดี สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ พร้อมปรับหลักสูตรใหม่ พัฒนาระบบการศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำหนด รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว โดยรอบแรก ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.chandra.ac.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 10 มีนาคม 2559 ทั้งยัง เปิดรับสมัครนักเรียนประเภทเรียนดีโดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมี มีดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดรับ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

และสุดท้ายวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 11 ร

องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต่อว่า ในปีนี้ จันทรเกษมได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องปรับตัวในด้านการเรียนการสอน มีการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะการเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพที่เข้มแข็ง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำหรับสาขาวิชาและหลักสูตรที่มีการปรับปรุง อาทิ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) ที่เดิมเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากเดิมที่เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา “เนื้อหาของหลักสูตรนั้น มีการปรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนมากขึ้น นักศึกษามีศักยภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิตด้วย เช่น สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. 4 ปี) ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของงานภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น หลักสูตรเดิมที่เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วท.บ. นั้น จะถูกมองว่าเรียนมาทางด้านแล็บ จบมาก็ต้องเข้าสายงานแล็บ ซึ่งตลาดแรงงานจะปิดโอกาสในการทำงานของนักศึกษา แต่เมื่อมาเป็นหลักสูตร อส.บ. จะเปิดกว้างและทำให้นักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพด้านงานภาคอุตสาหกรรมได้เทียบเท่ากับหลักสูตร ว.ศบ. หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แต่จะทำงานคนละสายงานเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีข้อดีในด้านการพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้นได้กว่าวุฒิเดิมที่เป็นวท.บ. ซึ่งจุดนี้จะเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”รองอธิการบดีฯ กล่าว

ผู้สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.chandra.ac.th หรือสอบถามได้ที่ 0 2942 6900-99 และ 0 2942-6800 www.chandra.ac.th chandra.ac.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ