L o a d i n g . . .

The First Aviation National Symposium การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1

โพสต์ 22 ธ.ค. 60 08:46  Nattakarn  578
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 11 มิ.ย. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


The First Aviation National Symposium การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1
    
                             การจัดงานประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติปี 2561
                                     The 1st Aviation National Symposium
                                                   ๑๑ มิถุนายน 2561
หลักการและเหตุผล
  
จากนโยบายของรัฐบาลไทยที่เร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลของเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (valuebased economy) และเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (innovation driven economy) รวมถึงการผลักดันอุตสาหกรรมการบิน โดยได้อนุมัติแผนการพัฒนา อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยเฉพาะแผนพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงและ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการซ่อมบำรุงเครื่องบินของภูมิภาค หรือที่เรียกว่า “Aeropolis” บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)     สถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานหลักที่ผลิตบุคลากรด้าน

การบินมาตลอดระยะ 56 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาล ที่จะเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ได้ตาม มาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านการบินใน ภูมิภาคอาเซียน ทุกหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายในการผลิตบุคลากรให้ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน อุตสาหกรรมการบินทั้งในและต่างประเทศ เช่น การทำความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึก อบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ
เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา (U - Tapao International Airport Master Development Plan) หรือการทำความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้าน การบิน กับ Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตบุคลากรด้านการบินระดับสากลมี การจัดทำข้อตกลงในแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา หรือการนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมของ สบพ. ให้มีความ หลากหลาย ทันสมัย ส่งเสริมการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางด้านการบิน กองวิชาบริหารการบิน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล ควบคุม

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินให้ เป็นไปตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญใน การเป็นผู้นำการผลิตบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการ ประชุมวิชาการการบินระดับชาติ (National Aviation Symposium) ครั้งที่ 1เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ที่ มีผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหาร จัดการอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สายการบิน และหน่วย งานภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่ง อุตสาหกรรมการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค


https://www.csr-symposium.com/

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ