L o a d i n g . . .

โครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ 4 ธ.ค. 61 11:33  น.สพ.ธีรภาพ  497
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 4 ธ.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


โครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
     ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ ๑๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนสร้างงานบริการวิชาการและให้ความรู้กับชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย  
      
      ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน ม. มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ ๑๕ และขอเชิญชวนให้โรงเรียนของท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพตามโครงการฯ ในหัวข้อเรื่อง “สัตว์...สร้างสุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยคณะฯ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยส่งใบสมัครทางอีเมล์ MUVSlovedog@gmail.com หรือสมัครทาง https://goo.gl/forms/7z6wrpp3FZXD1pbC3

download เอกสารได้ใน
https://drive.google.com/drive/u/4/my-drive?ogsrc=32
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ