L o a d i n g . . .

โครงการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition 2019

โพสต์ 24 ม.ค. 62 10:08  ภิญญดา  742
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 ม.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


โครงการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition 2019
กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น Thailand Short Film Competition ภายใต้หัวข้อ "รักษ์ไทย รักษ์โลก"
    
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 
  25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
ช่วงเวลาการรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 3 มีนาคม 2562
      
     
หลักเกณฑ์ทั่วไป

1) ทีมแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด
2) คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรกให้เหลือ 30 ทีม โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ ทีมละไม่เกิน 7 นาที
และคณะกรรมการจะตัดสินให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2019 ภายใต้งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7
   
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) อายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
3) ไม่เคยได้รับรางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-6 มาก่อน
    
   
หลักฐานของผู้สมัคร
1) ใบสมัครออนไลน์
2) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด
5) คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
6) หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที
   
   
รายละเอียดภาพยนตร์สั้น
1) ภาพยนตร์สั้นมีความยาวระหว่าง 5 - 7 นาที
2) รูปแบบภาพยนตร์สั้น ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รักษ์ไทย รักษ์โลก” โดยเลือกพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps
4) เรื่องเล่า บทสนทนา บทพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทางผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ จะจัดทำคำบรรยายให้หลังจากผู้แข่งขันส่งภาพยนตร์ให้คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้ว
   
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook page : ThailandShortFilmCompetition / www.thailandfilmdestination.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0941145845 (พี่พลอย)ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ