L o a d i n g . . .

โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค "หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค"

โพสต์ 25 ม.ค. 62 08:43  Angkana  519
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส.


โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค "หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค"
 โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2018    “ หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค ”
Brilliant Ideas  Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018

      
วัตถุประสงค์
    
ประเทศไทยมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดมากมาย เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คที่สำคัญอันน่าประทับใจ ตั้งแต่สถานที่เชิงศิลปวัฒนธรรม สถานที่เชิงศาสนา สถานที่เชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ทางธรรมชาติ รวมถึงยังมีเรื่องราวที่เกิดจากความสร้างสรรค์และจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด ของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย ที่รอให้ไปสัมผัสและนำมาบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ จึงมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสามารถทางด้านงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงสร้างจินตนาการของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย สามารถแปลงภาพต่างๆ ผ่านมุมมองของภาพโมเสคได้อย่างมีศิลปะ ควรค่าแก่การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป
     
คุณสมบัติผู้ประกวด

นิสิตนักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือทุกคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพการออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย
    
ประเภทภาพการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.    แลนด์มาร์คประจำจังหวัดของไทย (Landmark of Thailand) นำเสนอสถานที่ซิกเนเจอร์ที่เป็นจุดเด่น เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คประจำจังหวัด จังหวัดใดก็ได้ในประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวนำเสนอผ่านมุมมองของ
โมเสค สามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนว่าคือจังหวัดอะไร
2.    สัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย (Mythical Creature) ถ่ายทอดจินตนาการ สร้างสรรค์เรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์แห่งความงามของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย กำหนดให้ “ขนาดของสัตว์เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของภาพ”
   
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.    แปลงภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เป็นภาพโมเสค
2.    กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น (มี Pantone สีให้) สร้างผลงานกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 156 x 252 ช่อง (Pixel) ที่กำหนด (มีตาราง Grid ให้) สามารถดาวน์โหลด Pantone สีและตาราง (Grid) อยู่ในไฟล์ Illustrator ที่บริษัทฯ จัดทำให้แล้วได้ที่ www.keratiles.co.th หรือขอรับแผ่นซีดีจากบริษัทฯ (ห้ามใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพทุกชนิด)
3.    ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หรือผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานเองโดยการดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วได้ โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  เป็นอันขาดและผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
     
ขอบเขตด้านพื้นที่
    ภาพทั้ง 2 ประเภท มีขนาดพื้นที่ 156 x 252 ช่อง (Pixel) (13 x 21 ฟุต)
    ประเภทการจัดวางภาพ 1.แนวนอน หรือ 2.แนวตั้ง
     
วิธีการเสนองาน (Presentation)

    ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) พร้อมติดผลงานกระดาษ A2 ลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นต่อผลงาน
    ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai และ JPG ต้องบันทึกใส่แผ่น CD จำนวน 1 ชุด
    ระบุชื่อผลงานและประเภทของภาพการประกวด พร้อมบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของภาพดังกล่าว
    ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน
     
เงินรางวัลประเภทละ    

    รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
    รองชนะเลิศอันดับ 1  15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
    รองชนะเลิศอันดับ 2  5,000 บาท   จำนวน 3 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
    รางวัลชมเชย           2,000 บาท   จำนวน 5 รางวัล
     
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ
    แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
    ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
    ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
    ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
    ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
   
วันรับสมัคร: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562        
วันประกาศผล: 20 มีนาคม 2562 ทาง Facebook.com/keratilesceramic และ www.keratiles.co.th
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่: https://bit.ly/2MwRZAk
หมายเหตุ:     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
   
ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ