L o a d i n g . . .

ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายและ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"

โพสต์ 19 มี.ค. 62 17:15  สุวิตา  637
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 19 มี.ค. 2562 - 5 เม.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายและ ปวช.  ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"
       
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญนักเรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 4 สาขาได้แก่ สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยสาขาวิชาแห่งการเรียนรู้ทั้งสี่ที่ผสมผสานกัน ทำให้สำนักวิชาแห่งนี้เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน และความสนุกในการเรียนรู้ความโดดเด่นของสำนักวิชา โดยการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์  ทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของการออกแบบ  และวิชาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิตอล เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันและอนาคต จึงขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"
   
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเป็นเวทีสำหรับสนับสนุนส่งเสริมให้ นักเรียนได้แสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
    2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
   
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
    1.    นักเรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทุกสถาบัน ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม) ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อ 1 สถาบัน
   
กติกาการสมัคร
    1.    ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งชิ้นงานต่อหนึ่งกลุ่ม/เดี่ยว แต่
สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรือชมเชย ก็ได้
    2.    ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง อันเกิดจากแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอ
หรือส่งประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลแล้วตรวจพบภายหลัง รางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนทั้งหมด (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีการเรียกร้องจากผู้ถูกละเมิด)
  
เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบนั้นจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
    1.    มีการประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประกอบด้วย 4 สาขาได้แก่ สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์
    2.    มีคำเชิญชวนให้มาเรียนสถาปัตย์ วลัยลักษณ์ โดยผู้สร้างผลงานสามารถคิดหัวข้อหรือคำเชิญ
ชวนได้เอง
    3.    มีภาพประกอบไม่จำกัดเทคนิค (ภาพวาดมือ,ภาพถ่าย, ภาพจากโปรแกรม,ภาพจากเพจเฟสบุ๊ค
และเพจของสำนักวิชา) โดยผู้ออกแบบสามารถนำข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลรูปภาพจากเพจเฟสบุ๊คและเพจของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยมาใช้ในการออกแบบได้
     •    Facebook Fanpage : Walailak Architecture and Design – A.D.
     •    https://arch.wu.ac.th
    4.    มีข้อมูลที่อยู่และข้อมูลเพจของ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
     •    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ
ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161.
โทร. 0-7567-3000  ต่อ 4231-3
  
การส่งผลงาน

    1.    ส่งผลงานโดยแนบใบสมัคร พร้อมระบุชื่อโครงการประกวด หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัย
ลักษณ์" มาที่ mail : suvita_333@hotmail.com
    2.    กรณีผลงานที่สร้างด้วยมือ ให้สร้างในกระดาษขนาด a3  โดยถ่ายภาพผลงานและส่งเป็น
รูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB
    3.    กรณีสร้างผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สร้างในกระดาษขนาด a3 และส่งไฟล์โดย
บันทึกผลงานเป็นไฟล์ .jpg และไฟล์โปรแกรม ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi]
***ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 23.59 น.
  
หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน
    1.    ตอบโจทย์แนวคิด “ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" 50%
    2.    ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ 30%
    3.    ภาพรวมการนำเสนอ 20%
***การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
   
การประกาศผลรางวัล
    1.    วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อหารางวัล Popular Vote
ติดตามผลประกาศได้ที่
     •    Facebook Fanpage : Walailak Architecture and Design – A.D.
     •    https://arch.wu.ac.th
    2.    วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. เปิดรับโหวตบน Facebook  เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote โดยนับจากจำนวน Like ที่คนกดให้โปสเตอร์แต่ละผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 เมษายน 2562 (หยุดนับจำนวน Like วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.)
    3.    วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ทาง
     •    Facebook Fanpage : Walailak Architecture and Design – A.D.
     •    https://arch.wu.ac.th
   
หมายเหตุ

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย และ Popular Vote สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
   
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ชนะการประกวด
     •    รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
     •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
     •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
     •    รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาทรวม 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
     •    รางวัล Popular Vote (ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะ) ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และประกาศนียบัตร
     •    ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก
   
หมายเหตุ
    1.    ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรือชมเชยก็ได้
    2.    หลังการประกาศรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ต้องส่งเอกสารเพื่อรับรางวัล โดยระบุชื่อโครงการ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" บนมุมซองและแนบเอกสารดังต่อไปนี้
    1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็น
    2. สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)
    3. ใบสำคัญรับเงิน (ส่งให้ภายหลังประกาศผลรางวัล)
   
ส่งมาทางไปรษณีย์ที่
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ      
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ
ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161.
โทร. 0-7567-3000  ต่อ 4231-3
***จะมีการให้เงินรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึกให้ภายหลังการได้รับเอกสารทุกอย่างตามข้อกำหนดแล้วเท่านั้น
   
ติดต่อสอบถาม
โทรสอบถาม : 0898259884
โทร. :  0-7567-3000 ต่อ 4231-3
Mail : suvita_333@hotmail.com
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวด การประกวด-แข่งขัน ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ