L o a d i n g . . .

ชวนคนรักการถ่ายภาพเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย "COLOR OF LIFE" สีสันแห่งชีวิต

โพสต์ 25 มี.ค. 62 12:13  Methawee-K My.ID  186
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 25 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ชวนคนรักการถ่ายภาพเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย "COLOR OF LIFE" สีสันแห่งชีวิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "COLOR OF LIFE" สีสันแห่งชีวิต
    

ระยะเวลาที่เปิดรับผลงานเข้าประกวด :
วันนี้ - 29 มีนาคม 2562
    
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด :

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ "Color of Life สีสันแห่งชีวิต" ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัลเท่านั้น สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ 
3. การส่งภาพถ่าย ให้อัดขยายภาพขนาด 12X18 นิ้ว บันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ JPG และ ไฟล์ RAW ของภาพ ลงบนแผ่น CD หรือ DVD แนบมาด้วย
4. สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขั้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน) 
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดจะยึดข้อมูลการสะกด ชื่อ-นามสกุล ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร 
6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุชื่อไฟล์ภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัดลงบนใบสมัครและด้านหลังของภาพถ่ายให้ครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด 
8. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว 
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ 
11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท 
12. ภาพถ่าย และไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน 
13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อๆไป 
14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
      
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร :
https://drive.google.com/drive/folders/1n0gdxpMlXGcJ4eKeSL7QPlWpwrruI-5D?usp=sharing
      
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
แฟนเพจเฟซบุ๊ก Color of Life สีสันแห่งชีวิต
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ