L o a d i n g . . .

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp

โพสต์ 27 มี.ค. 62 11:26  กลุ่มงานสื่อสารฯ นิด้า  681
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 27 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ The 6th NIDA Camp
     
ค่ายผู้นำนักพัฒนาที่น้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
จะได้มาเรียนรู้การการพัฒนาภาวะผู้นำทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน ที่มาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 24- 28 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ -31 พฤษภาคม 2562
   
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.nida.ac.th
      
หรือ http://www.ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/pr-th/nida-camp-6
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-727-3287 / 02-727-3289 / 02-727-3452 / 02-727-3453
อีเมล nidacamp@nida.ac.th
   
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ