L o a d i n g . . .

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ (Startup Business Ideas for Young Entrepreneur)

โพสต์ 10 เม.ย. 62 12:33  ICT SILPAKORN  299
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 21 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ (Startup Business Ideas for Young Entrepreneur)
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่
(Startup Business Ideas for Young Entrepreneur)

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันกระแสการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะรูปแบบของธุรกิจสตาร์อัพ (Startup) ถือเป็นรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่อยู่ในแนวคิด และความสนใจของคนยุคใหม่  โดยธุรกิจสตาร์ตอัพ เป็นการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ที่สามารถหาเงินแบบทำซ้ำและขยายได้ง่าย ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือเห็นโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็น เช่น แอปพลิเคชันเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง แอปพลิเคชันที่จอดรถ  แอปพลิเคชันการให้บริการต่าง ๆ  เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับข้องในการพัฒนาให้เกิดขึ้น (Tech Startup) เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปิดให้บริการด้านวิชาการสู่ชุมชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัพให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และเพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้นต่อเยาวชน ในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  

วัตถุประสงค์โครงการ
1.    เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัพ (Tech Startup) ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2.    เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้นต่อเยาวชน ในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)  :  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนกวิชา)  จำนวน 40 ท่าน    สมัครกันเข้ามาได้เลย ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/4NdjieGbvPiQF6Kc7
                          
ระยะเวลาดำเนินการ :     ในวันอังคารที่ 23  เมษายน   2562   เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.    ส่งเสริมผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ด้านในการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัพในเชิงสร้างสรรค์
2.    ส่งเสริมผู้เข้ารับการอบรมด้านการบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดในการบริหารธุรกิจ กับองค์ความ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดธุรกิจสตาร์ตอัพ
3.    เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ ให้เกิดขึ้นต่อเยาวชน ในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  
หมวด Open House
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ