L o a d i n g . . .

เชิญชวนกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชลบุรีหรือระยอง เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ชิงทุนการศึกษาสูงถึง 50,000 บาท

โพสต์ 21 พ.ค. 62 11:40  พี่มุ  497
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น


เชิญชวนกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชลบุรีหรือระยอง เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ชิงทุนการศึกษาสูงถึง 50,000 บาท
เปิดรับสมัครแล้วจ้า  
โครงการ อีอีซี สแควร์ [EEC2 Environmental Empowerment CAMP & CONTEST] เสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นโครงการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงสังคม เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และโครงการสนามบินอู่ตะเภา

ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรมและการประกวดโครงการ “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการและตอบสนองต่อการขยายตัวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างมีส่วนร่วม”

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562
ตามลิงค์นี้เลย http://tiny.cc/3o514y

ติดต่อสอบถาม  
E-mail : eec2project@gmail.com
Mobile Phone : พี่มุ 084-320-5995
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ