L o a d i n g . . .

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม

โพสต์ 28 พ.ค. 62 16:13  TheDarker My.ID  152
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 28 พ.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


หลักสูตรนานาชาติการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
มหาวิทยาลัยสยาม
International Program in Hotel & Tourism Management
Siam University 

คุณสมบัติ
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค หรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เอกสารที่ใช้สำหรับสมัคร
1.ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รวม 6 ภาคเรียน ฉบับจริง และ สำเนา
2.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม.
4.ค่าสมัคร 300 บาท
สนใจสมัครติดต่อ
ติดได้วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 6 ห้อง 19-605 มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
Email : ihtm2@siam.edu
Tel : 02-457-0068
Website : 
https://ices2013.wixsite.com/interhotelsiamu

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ