L o a d i n g . . .

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท

โพสต์ 8 มิ.ย. 62 17:56  กองประกวด  214
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 2562 - 20 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


รายละเอียดการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
    
        สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสัตว์ป่า  ซึ่งต้องมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมภายใน โดยปัจจุบันมีวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่ามากมาย  ซึ่งบางอย่างหากมีการเก็บสะสมไว้เป็นปริมาณมาก        อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน  และต่อยอดแนวคิดนักออกแบบรุ่นใหม่ในการนำนวัตกรรมมาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม  และเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่าให้กลายเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าต่อไป


    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท


1. ประเภทของผู้สมัคร
    1.1 กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

2.ลักษณะผลงานออกแบบ
¬    2.1 นำวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่มีแหล่งที่มาจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก
    2.2 มีการสื่อความหมาย หรือนำเสนอถึงความเป็นไนท์ซาฟารี
    2.3 เป็นสินค้าของที่ระลึกที่สามารถจัดทำ และจำหน่ายได้จริง
    2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ให้ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร


3. เกณฑ์การตัดสินการประกวด
3.1 ความคิดริเริมสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารองค์กร(เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเสนอหรือสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)                                                      30    คะแนน  
3.2 ความสวยงาม ความประณีต (มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์)      20    คะแนน                                 
3.3 การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ (สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ)    
                                                                                                           25    คะแนน
3.4 การสื่อสารด้านเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า (เน้นเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)                                                                                       25    คะแนน
                                                                                                          
                                                       รวมทั้งสิ้น           100  คะแนน


4. รางวัลที่ได้รับจาการประกวด
    4.1 กลุ่ม 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
        4.1.1 รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ
            - รางวัลชนะเลิศ                        20,000      บาท
            - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                15,000    บาท
            - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                10,000    บาท
        4.1.2 รางวัลจากช่องทางออนไลน์
            -รางวัลขวัญใจมหาชน                    5,000    บาท
            -รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน                3,000    บาท
    4.2 กลุ่ม 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
        4.1.1รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ
            - รางวัลชนะเลิศ                        30,000      บาท
            - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                15,000    บาท
            - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                10,000    บาท
        4.1.2รางวัลจากช่องทางออนไลน์
            -รางวัลขวัญใจมหาชน                    5,000    บาท
            -รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน            3,000    บาท

5. ระยะเวลาดำเนินการ
•    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562    เปิดรับสมัคร
•    2 กรกฎาคม 2562            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม workshop
•    6 กรกฎาคม 2562            กิจกรรม workshop
•    20 กรกฎาคม 2562            จัดแสดงพร้อมนำเสนอผลงาน/คณะกรรมการ
ตัดสินพร้อมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


6. การสมัครเข้าร่วมประกวด
6.1ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่

    https://web.facebook.com/ChiangMaiNightSafariEcoFriendlySouvenirDesign2019


6.2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารงานกลาง
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    ที่อยู่: 456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
    โทรศัพท์: 053 920000
ผู้ประสานหลัก : คุณพงษ์ดนัย  อะมัง (เอส)     เบอร์โทรศัพท์ 084-5038451
คุณณัฒพล  ศรีบุญเที่ยง (ปาล์ม)     เบอร์โทรศัพท์ 085-6307699

หมายเหตุ
1.    ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2.    ผลงานทุกชิ้น สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
3.    ทุกผลงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยเสริมมุมมอง เทคนิค และคำปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาผลงานของท่าน ตลอดจนคำแนะนำดีๆจากเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ชัดเจน และสมบูรณ์ขึ้น
4.    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
5.    ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ( เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร จำนวน 1 ใบ )


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ