L o a d i n g . . .

ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 “ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์ 25 มิ.ย. 62 15:21  NANO KMITL  266
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 2562 - 26 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


        วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑. ระดับมัธยมศึกษา
๒. ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนและนาโนเทคโนโลยีเข้าร่วมประกวด พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : College of Nanotechnology
หรือ http://www.nano.kmitl.ac.th/2019/…/การประกวดนวัตกรรมนาโนเ-3/
ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3074 หรือ 3075
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ