L o a d i n g . . .

ช่อง7HD ชวนนิสิต-นักศึกษาประกวดสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

โพสต์ 10 ก.ค. 62 10:28  ช่อง7HD  82
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส.


ความเป็นมาของโครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST”
โครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST” เป็นการจัดการประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าว ในรูปแบบ ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าใจง่าย เหมาะสาหรับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis) ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนาไปสู่กระบวนการแก้ไข และการอนุรักษ์ ของคนยุคใหม่ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยผลงานสารคดีที่ได้ทาการผลิต จะได้ออกอากาศทางช่อง 7HD

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ กับเพื่อนต่างสถาบัน และร่วมแชร์กระบวนการคิด ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม และสัมผัสการทางานของคนข่าวจริง สร้างประสบการณ์ที่ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทางานในอนาคต
3. ผลงานเนื้อหาของสารคดี ที่เข้ารอบ และได้ทาการผลิตทั้ง 16 ทีมๆ ละ 3 ตอนๆ ละ 5 นาที (48 ตอน) ได้ออกอากาศจริง ในช่วงเวลาข่าวของสถานีฯ หรือช่วงเวลาตามความเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ

Concept ชุดสารคดีเชิงข่าว จานวน 3 ตอนๆ ละ 5 นาที ในหัวข้อ ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม
(Social & Environmental Crisis)

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร
- นิสิต นักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ
- สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
- ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน
- ส่งสาเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยัน ว่ากาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ จริง
- ผู้สมัครส่งผลงานเป็นชุดสารคดีเชิงข่าว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า 3 ตอน ๆละ 5 นาที โดยแต่ละตอนต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน
- ดาวน์โหลดใบสมัคร Online ที่ www.Ch7.com/7hdnewsideacontest

กาหนดการกิจกรรม (หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2562
• แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
• เปิดรับสมัครส่งผลงาน วันที่ 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
• ประกาศผลเข้ารอบ 16 ทีม ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562
• กิจกรรม Coaching วันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ที่ช่อง 7HD (1 วัน)
• ผลิตชิ้นงาน และส่งผลงานรอบสุดท้าย เดือนกันยายน - ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
• ตัดสิน 7 ทีมสุดท้าย วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2562
• ประกาศผล 7 ทีมสุดท้าย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
• พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการร่วมตัดสินผลงาน จานวน 10 ท่าน
 ด้านข่าว 4 ท่าน
1. ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากร นักวิชาการ / คอลัมนิสต์ / ที่ปรึกษาฝ่ายข่าว
2. นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว
3. นายกฤษณะ อนุชน ผู้เชี่ยวชาญ
4. น.ส.ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ ผู้ประกาศข่าว
 ผู้แทนฝ่ายผลิตรายการ 2 ท่าน
1. ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ ช่อง 7HD
2. ผู้แทนบริษัทผู้ผลิตรายการ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
 ผู้แทนชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา ทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย 3 ท่าน
1. คุณเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา ช่อง 7HD
เลขานุการ และประธานคณะอนุกรรมการ ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
ทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์
กรรมการหลักสูตร นวัตกรรมโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
และอาจารย์ประจาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต /
และกรรมการบริหาร สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
ที่ปรึกษา คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และประธานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (กสทช.)
 ผู้แทนผู้สนับสนุน 1 ท่าน (ร่วมเป็นคณะกรรมการ และโค้ช)
1. ผู้แทนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทีม Coach จานวน 4 ทีม (1 ทีม Coach / 4 ทีมผู้เข้าประกวด) หน้าที่ : ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในงานข่าว ผ่านศาสตร์ที่ตัวเองเชี่ยวชาญ ควบคุมประเด็นข่าว
และให้คาปรึกษาชี้แนะการผลิตสารคดีเชิงข่าวในภาพรวม
ทีม 1
1.น.ส.ณรัช ภัทรปุณณโชติ ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
2.นายณัชฐพงศ์ มูฮาหมัด ผู้ประกาศ
ทีม 2
1.น.ส.ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์ ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
2.น.ส.จีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศ
ทีม 3
1.น.ส.สุวรรณี กรรณสูต โปรดิวเซอร์รายการสนามข่าว 7 สี
2.นายชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศ
ทีม 4
1.น.ส.อัจฉรา คาธิตา บรรณาธิการข่าวสกู๊ปและรายงานพิเศษ
2.น.ส.ศจี วงศ์อาไพ ผู้ประกาศ

พี่เลี้ยงประจาทีมผู้เข้าประกวด จานวน 16 คน (1 คน / 1 ทีมผู้เข้าประกวด)
หน้าที่ : ให้คาแนะนำ ปรึกษา และดูแลการผลิตสารคดีเชิงข่าวร่วมกับทีมโค้ช
แก่ผู้เข้าประกวด 16 ทีมสุดท้าย

เงินรางวัล และเงินสนับสนุนการผลิต
 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ทีมที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรม พร้อมค่าพาหนะที่มาร่วมงานทีมละ 5,000 บาท
 เงินสนับสนุนการผลิตชิ้นงานสารคดี จานวน 16 ทีมละ 15,000 บาท เป็นเงินจานวน 240,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวดสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”
1. เนื้อหาประเด็นเกี่ยวกับ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ของประเทศไทยในปัจจุบัน

2. คุณค่าของสารคดีเชิงข่าว
2.1. มีประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่สังคม
2.2. ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย เฝ้าระวัง ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง
2.3 . รักษาสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรมของประชาชนในสังคม
2.4. มีจริยธรรมการนาเสนอ ทั้งความรับผิดชอบ สุภาพ ซื่อสัตย์ และทาหน้าที่เพื่อส่วนรวม

3. คุณภาพของสารคดีเชิงข่าว
3.1. เนื้อหาสาระของข่าว มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง
3.2. สามารถสื่อความหมายด้วยภาพและเสียงได้ดี สอดคล้องกันทั้งสาระและภาพข่าว
3.3. มีความถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข่าว
3.4. มีความสมดุล เที่ยงธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข่าว
3.5. มีความทันสมัยของข่าว ทั้งสาระของข่าวและความฉับไวในเหตุการณ์ที่นาเสนอ

4. รูปแบบการนาเสนอ
4.1. มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ ไม่จากัดมุมมอง สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ
ทั้งภาพและเสียง ไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
4.2. มีความทันสมัย เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ผสมผสานได้ทั้งเทคนิคภาพยนตร์ แอนิเมชัน
สร้างสรรค์ด้วยซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสารคดีเชิงข่าว
1. ความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหา สมบูรณ์ตามประเด็นที่กาหนด
2. คุณค่าของสารคดีเชิงข่าวต่อสังคม
3. คุณภาพของสารคดีเชิงข่าว สื่อสารด้วยภาพ/เสียง/องค์ประกอบศิลป์ อย่างสมบูรณ์
4. ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบการนาเสนอ ทันสมัย น่าติดตามและเป็นที่จดจา

หลักเกณฑ์การสมัครร่วมโครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST”
ในหัวข้อปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis)

1. คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร
- นิสิต นักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ
- สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
- ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน
- ส่งสาเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยัน ว่ากาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานัน จริง
- ผู้สมัครส่งผลงานเป็นชุดสารคดีเชิงข่าว โดยมีเนืนอหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ากว่า 3 ตอน ละ 5 นาที
- ดาวน์โหลดใบสมัคร Online ที่ www.Ch7.com/7hdnewsideacontest
หมายเหตุ ผลงานที่ได้เข้ารอบ Coaching จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิต และได้ทาการผลิตโดยมีทีมที่ปรึกษาจากทีมข่าวช่อง 7HD แบบใกล้ชิด และได้ออกอากาศจริง ทางช่อง 7HD โดยผลงานสารคดีที่ผลิตเป็นลิขสิทธิ์ของสถานีฯ สามารถนาไปเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ได้

2. กติกา การรับสมัคร และการส่งผลงาน
2.1 รอบการรับสมัคร
- ผู้สมัครต้อง Download ใบสมัครจาก Website www.Ch7.com/7hdnewsideacontest แล้วกรอกรายละเอียด ที่ระบุในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อม Proposal (แนวคิด เทคนิคการนาเสนอ) ส่งกลับมาที่อีเมล 7HDnewsideacontest@ch7.com ตามวันและเวลาที่กาหนด (ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2562)
- ผู้สมัครสามารถส่งผลงาน Proposal (แนวคิด เทคนิคการนาเสนอ) สามารถ ได้มากว่า 1 ผลงาน / ทีม (แต่ไม่เกิน 2 ผลงาน) โดยเนืนอหาสารคดีที่นาเสนอ ต้องเป็นเรื่องราวของปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์การประกวด
- ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึนเฉพาะโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD NEWS IDEA CONTEST
เท่านัน
- ส่งไปรษณีย์เอกสารฉบับจริงมาที่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด เลขที่ 998/1 ซอย ร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD NEWS IDEA CONTEST”
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องจัดหาอุปกรณ์การผลิตเอง สมาชิกในทีมต้องแบ่งหน้าที่กันเขียนบท ถ่ายทา และตัดต่อทันงภาพ และเสียงด้วยตนเอง
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
2.2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม และได้ทาการผลิตสารคดี
- ผลิตเป็นผลงานวีดีโอในระบบ FULL HD (นามสกุลไฟล์เป็น MOV. ความละเอียด 1920 x 1080 pixels) เป็นชุดสารคดีเชิงข่าว ไม่ต่ากว่า 3 ตอน ละ 5 นาที โดยแต่ละตอนต้องมีเนืนอหาเกี่ยวเนื่องกัน
- ส่งผลงานเป็น File MOV โดยมีขันตอน ดังนีน
 นาผลงานอัปโหลดขึน Drive นาลิงก์ URL ที่อยู่ของผลงาน (เปิดเป็นสาธารณะ)
 ส่งลิงก์ URL ที่อยู่ของผลงานมาที่ อีเมล 7HDnewsideacontest@ch7.com
(พร้อมระบุชื่อทีม และชื่อเรื่องที่จะผลิต)
หมายเหตุ ทันงนีน ทีมงานจะยึดหลักการรับผลงานจากการส่งลิงก์ URL โดยผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลก่อนส่งทุกครันง ดังรายละเอียดต่อไปนีน
- ลิงก์ URL ที่ถูกต้อง และเปิดเป็นสาธารณะเรียบร้อย
- ส่งลิงก์ URL ให้คณะกรรมการพิจารณาทางอีเมล ภายในเวลา 23.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2562 (รอบสุดท้าย)

3. รางวัลการประกวด : รางวัลการประกวดมีจานวน 5 รางวัล ได้แก่
3.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
3.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3.5 เงินสนับสนุนการผลิตชินงานสารคดี จานวน 16 ทีมละ 15,000 บาท เป็นเงินจานวน 240,000 บาท
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เฉพาะเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล รวมถึงค่าพาหนะที่มาร่วมงาน ตามกฎหมาย

4. ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ : www.Ch7.com/7hdnewsideacontest Facebook : Ch7HD
แผนกกิจกรรมการตลาด ช่อง 7HD Tel : 090 198 2816 หรือ 02 495 7777
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด
เลขที่ 998/1 ซอย ร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ