L o a d i n g . . .

เปิดรับสมัคร โครงการ Penang Young Scientist Explorer Program (Junior Group)

โพสต์ 24 ก.ค. 62 18:46  BrainAdventure My.ID  231
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 6 ก.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า


เปิดรับสมัคร โครงการ Penang Young Scientist Explorer Program (Junior Group)
 

เปิดรับสมัคร เยาวชนชาย – หญิง อายุ 8 – 12 ปี ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการทดลองและกิจกรรมฐานความรู้ที่หลากหลาย ในรูปแบบการเรียนรู้ในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในศาสตร์อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในต่างประเทศ

2. เกิดความรักและตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความสนใจค้นคว้าการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 

3. มีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนจากต่างโรงเรียนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก่อให้เกิดมิติทางสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากเพื่อนต่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4. เพื่อสร้างภาวะผู้นำระดับนานาชาติให้แก่เยาวชน ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก 

5. มีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย

6. เป็นการเพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 8 – 12 ปี

2. มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3. เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.25  ขึ้นไป

4. มีความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมต่อการเป็นตัวแทนประเทศไทย

7. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงและระเบียบการเข้าร่วมโครงการอย่างเคร่งครัด

8. ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.

ณัฏฐ์ชัย (ณัฏ)  080-956-5888

พิชยาธร (กลิ้ง)  081-622-5335

สายฝน (มายด์)  083-249-7661


หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ