L o a d i n g . . .

PEA เชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2562 PEACON & Innovation 2019

โพสต์ 20 ส.ค. 62 15:24  zuzykim88 My.ID  381
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 22 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย PEA มีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรกำหนดกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงานมุ่งเน้นการตอบสนองความความคาดหวังของทุกกลุ่มลูกค้า ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
PEA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในอนาคตต่อไป
การจัดงาน PEACON & INNOVATION 2019 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utilityมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการความรู้
เปิดโอกาสให้บุคลากร กฟภ. และ บุคคลภายนอก ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการสนับสนุนในด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานวิจัยและพัฒนา

แหล่งที่มาข้อมูล: https://peacon2019.pea.co.th/

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ