L o a d i n g . . .

Art for Kids Camp

โพสต์ 1 ก.ย. 62 11:53  Art for Kids School  361
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 30 ก.ย. 2562 - 18 ต.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กประถมและต่ำกว่า


Art for Kids Camp
กิจกรรมสำหรับเด็กเชียงใหม่ เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านจินตนาการ พร้อมความสนุก ทั้งการปั้น ประดิษฐ์ และลงสีผ่านการเรียนศิลปะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมทำอาหาร ทำขนม และออกกำลังกาย พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เด็กๆใช้จินตนาการในการเรียนรู้และเล่นอย่างสร้างสรรค์
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ