L o a d i n g . . .

“กาชาดต้องการคุณ” กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

โพสต์ 1 ต.ค. 62 13:34  mejune My.ID  310
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2562 - 9 ต.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัด โครงการสรรหา“กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส เรียกว่า “กุลบุตร และ กุลธิดากาชาด”เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย  ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สภากาชาดไทย (เปิดรับสมัคร 25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2562 นี้)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. สัญชาติไทย
3. สถานภาพโสด
4. กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย
5. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
6. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย
7. มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
8. ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน


กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2562


วิธีการรับสมัคร
1. สมัครทางออนไลน์ : คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ (เปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2562)
2. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์  ชั้น 2
ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1
โทรสาร 0-2252-5004
(กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562)


ขั้นตอนการสรรหากุลบตรและกุลธิดากาชาด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง website / Facebook ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 และผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องยืนยันสิทธิ์การมาสัมภาษณ์ทาง website ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2562
ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดสรรฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2่562 ผ่านทาง website / Facebook ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมค่ายคัดสรรฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 252 5002-3 กด 1 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
4. กิจกรรมเข้าค่ายคัดสรรระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลา 08.30 – 17.00 น. ของทุกวัน
*** ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากต่างจังหวัดขอให้รับผิดชอบที่พักระหว่างการ เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง
5. พิธีประกาศผลการคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ และขนาดโปสการ์ด 2 ภาพ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองและอนุญาติให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด/หน่วยงาน/ชมรม/สมาคม
***ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครผ่านทางสมัครทางออนไลน์ ขอให้นำเอกสารเพิ่มเติมมาในวันสัมภาษณ์


ภารกิจของผู้ได้รับการคัดสรร
1. เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยในฐานะเยาวชนไทยในการเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทย   โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานต่างๆของสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโอกาสและความเหมาะสมของกิจกรรม หรือตามแต่จะได้รับมอบหมายในปีพ.ศ.2562 – 2564
2. เข้าร่วมกิจกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2562


รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดสรรฯ
1. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” จะได้รับ
– โล่เกียรติยศ เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562
– สายสะพายเกียรติยศ
– เข็มเกียรติยศ
– เกียรติบัตร
– เครื่องแบบสภากาชาดไทย
– ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 10,000 บาท
2. ผู้ได้รับตำแหน่ง “รองกุลบุตรและกุลธิดากาชาด” จะได้รับ
– โล่เกียรติยศ เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562
– สายสะพายเกียรติยศ
– เข็มเกียรติยศ
– เกียรติบัตร
– เครื่องแบบสภากาชาดไทย
– ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 5,000 บาท
3. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ