L o a d i n g . . .

มทร.อีสาน วข.สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์ 2 ต.ค. 62 11:21  สิริกานต์(PR)  242
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 9 ก.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


มทร.อีสาน วข.สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 การรับสมัครจะเปิดรับ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน- 30 ตุลาคม 2562 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562  สามารถสมัครที่เว็บไซต์ Http://fit.rmuti.ac.th/quota หรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.0986022754
คณะที่เปิดรับสมัคร
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาช่างโยธา
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หลักสูตร2 ปี รับผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) ,ปวช.หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาช่างโยธา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาออกแบบผลิต
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งราง
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาการจัดการ
สาขาบัญชีบัณฑิต
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาแพทย์แผนไทย
สาขาการบริกาลผู้สูงอายุ
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ