L o a d i n g . . .

รับสมัครประกวดลดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป งานเกษตรกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โพสต์ 5 พ.ย. 62 11:13  sutakul My.ID  196
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


รับสมัครประกวดลดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป งานเกษตรกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ “วัฒนธรรมการเกษตร”
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1. ผู้ดำเนินการ
          ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
          ประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน (ไม่จำกัดเพศ) โดยแบ่งประเภทของผู้เข้าประกวด เป็น 2 ประเภท คือ

          1) ตัวแทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          2) ตัวแทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
          แต่ละประเภทจะต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่ 10 ทีม ขึ้นไป

3. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
          แต่ละประเภทจะได้รับรางวัล
          รางวัลที่ 1                 เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 2,000.- บาท
          รางวัลที่ 2                 เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 1,500.- บาท
          รางวัลที่ 3                 เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 1,000.- บาท
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล    เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 800.- บาท

4. รายละเอียดการแข่งขัน
          1) กำหนดให้ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันอยู่ภายใต้หัวข้อ วัฒนธรรมการเกษตร          2) ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ใช้เมล็ดพืชชนิดใดก็ได้ สีธรรมชาติ ไม่ย้อมหรือเคลือบสี โดยใช้เมล็ดพืชเป็นองค์ประกอบ 100 % ของผลงาน
          3) ใช้วัสดุรองพื้นเป็นไม้ชนิดใดก็ได้ ขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) เว้นขอบ 1 ซม. โดยรอบ พร้อมใส่กรอบรูป
          4) ทุกทีมต้องเตรียมเมล็ดพืช วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานมาเอง และเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงของดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยึดติดหรืออื่น ๆ เช่น ปืนกาว
          5) ไม่อนุญาตให้วาดภาพหรือลอกลายลงบนวัสดุรองพื้นก่อนเริ่มการแข่งขัน หากตรวจพบขอตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

5. เกณฑ์การตัดสิน
          1)      ความสอดคล้องกับข้อหัว                               40      คะแนน
          2)      ความสมบูรณ์ สวยงาม และประณีตของงาน          40      คะแนน
          3)      ความคิดสร้างสรรค์                                     20      คะแนน

6. กำหนดการแข่งขัน  
          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
          07.4508.45 .   ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประกวดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
          09.00 – 12.00 .   เริ่มการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป (ในเวลา 3 ชั่วโมง)
          12.30 – 14.00 น.   คณะกรรมการรวบรวมคะแนน
          14.00 .              ประกาศผลการประกวดผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
          15.00 น.              พิธีมอบรางวัล

7. วิธีการสมัคร
          สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://agri.kps.ku.ac.th/AgriKps-Fair/2562/compseed.php

9. ระยะเวลารับสมัคร
          บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          คุณสารภี ตั้งเจริญ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
          อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140
          Tel. 0 3435 1887, 09 8154 4623, 09 5269 1635 Fax : 0 3435 2812
          E-mail : agrsrp@ku.ac.th

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ