L o a d i n g . . .

รับสมัครประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ

โพสต์ 5 พ.ย. 62 20:11  sutakul My.ID  134
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


รับสมัครประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ

โครงการการประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ

หัวข้อ “สวนชื้น – น้ำใส ใบงาม”

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


1. หลักการและเหตุผล

            เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะด้านพืชสวนประดับของคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ความรักความใส่ใจต้นไม้ และการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากพืชให้อยู่ร่วมกันในการดำเนินชีวิตแล้ว ยังเป็นช่องทางสำคัญของคณะเกษตรกำแพงแสน ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตกลุ่มเป้าหมาย ระดับมัธยม เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่านทางกิจกรรมที่จัดประกวดสวนถาดนี้

2. ผู้ดำเนินการ

            1) คณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดพืช งานเกษตรกำแพงแสน

            2) คณะกรรมการตัดสิน :      ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพืช ด้านจัดสวน และศิลปะการใช้ประโยชน์จากพืช ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


3. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

            ประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน (ไม่จำกัดเพศ) โดยแบ่งประเภทของผู้เข้าประกวด เป็น 2 ประเภท คือ

            1) ตัวแทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            2) ตัวแทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

            แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีม โดยแต่ละประเภทจะต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่ 10 ทีม ขึ้นไป

4. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

            แต่ละประเภทจะได้รับรางวัล

            รางวัลที่ 1                       เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา      2,000.- บาท

            รางวัลที่ 2                       เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา      1,500.- บาท

            รางวัลที่ 3                       เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา      1,000.- บาท

            รางวัลชมเชย 2 รางวัล       เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา      800.- บาท

            หมายเหตุ  ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล จะถูกจัดแสดงถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 สามารถมารับคืนได้ภายในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 2562 หากเลยกำหนดรับคืนจะถือเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. รายละเอียดการแข่งขัน

            หลังจากลงทะเบียนรับหมายเลขทีม ผู้เข้าแข่งขัน เข้าประจำจุดที่จัดไว้ เริ่มจัดสวนลงถาดที่เตรียมมาเองพร้อมกันตามหัวข้อที่กำหนด โดยจัดแล้วให้มีขนาดด้านกว้าง หรือด้านยาวของชิ้นงานไม่เกิน 12 นิ้ว ความสูงของชิ้นงานไม่จำกัดแต่ต้องสมดุลย์ ผู้เข้าแข่งขันในทีมช่วยกันจัดต้นไม้ลงถาด ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาภายในระยะเวลา 90 นาทีที่กำหนด จากนั้นออกจากพื้นที่ประกวด แล้วกรรมการจึงจะเข้าตัดสินผลงานที่ไม่ระบุชื่อโรงเรียน

6. วัสดุอุปกรณ์

               1) แต่ละทีมจะต้องเตรียมต้นไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสวน และถาดมาเองตามขนาดที่กำหนด

               2) วัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้ คือ ทรายละเอียด และ ขุยมะพร้าว

7. เกณฑ์การตัดสิน

            ให้คะแนน 1-5 ใน 10 หัวข้อ ดังนี้

            1) การสื่อสารของชิ้นงาน ตรงกับหัวข้อ “สวนชื้น – น้ำใส ใบงาม”

2) ความงามของสวนถาด

­  จุดเด่นของชิ้นงาน

­  สัดส่วน และความสมดุลย์

­  จังหวะ และความกลมกลืน

­  ความสวยงามประทับใจโดยรวม

            3) ความเรียบร้อย ปราณีตของงาน

4) การใช้พืชและสิ่งประดับ

­  ความหลากหลายของพืช

­  ความสมบูรณ์ของพืช

­  ความสวยงามของพืช

­  สิ่งประดับตกแต่งสวยงามเข้ากับหัวข้อ

หมายเหตุ ชิ้นงานที่ได้คะแนนเท่ากัน กรรมการจะร่วมกันพิจารณาตัดสินอีกครั้ง และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

8. กำหนดการแข่งขัน  

            วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

            08.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

                                          ผู้เข้าร่วมประกวดตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล

                                          บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน

            09.00 – 09.30 น.       ผู้เข้าร่วมประกวดเตรียมอุปกรณ์ไปประจำจุดตามหมายเลขที่ได้รับตอนลงทะเบียน

            09.30 – 11.00 .       เริ่มการประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ (ในเวลา 90 นาที)

            11.00 – 13.30 น.       คณะกรรมการให้คะแนนผลงาน รวบรวมคะแนน และตัดสิน

            14.00 .   ประกาศผลการประกวด

                                          ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน

            15.00 น. พิธีมอบรางวัล

9. วิธีการสมัครและตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

            สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://agri.kps.ku.ac.th/AgriKps-Fair/2562/compgarden.php

10. ระยะเวลารับสมัคร

            วันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

            อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140

            Tel. 0 3435 1889  Fax : 0 3435 1889

            E-mail : supranee.s@ku.th


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ