L o a d i n g . . .

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์ 20 พ.ย. 62 15:10  kungzaacs My.ID  371
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ (วท.บ.) รับจำนวน 30 คน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
2.สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ (วท.บ.) รับจำนวน 30 คน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
3.สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (ทล.บ.) รับจำนวน 40 คน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
น้องๆที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562 โดยติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/
ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS1 (Portfolio)  https://drive.google.com/file/d/1GH-_JAzhKY2ggOT5ijzKR_jRLsv7kgdf/view?usp=sharing
รายละเอียดระเบียบการรับสมัคร อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1ZAgBv6jcJE2VYTqsNALhAp_rmdjl2bDL
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ