L o a d i n g . . .

TCAS 63 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โพสต์ 21 พ.ย. 62 08:55  Thitiya Thumwong  389
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 พ.ย. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


TCAS 63 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เคาะแล้ว! คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS63) จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก และปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เศรษฐศาสตร์เป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ และกลไกตลาด รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มปรากฎการณ์ต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การผลิต และสามารถปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562

ติดตามประกาศต่าง ๆ ได้ที่ www.economics.psu.ac.th
หรือ FACEBOOK FANPAGE: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - econpsu
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ