L o a d i n g . . .

การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์ 30 ธ.ค. 62 06:37  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  537
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 24 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองในใบสมัครตัวจริงและประทับตราโรงเรียน (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)
3. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำนักเรียนที่ติดรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ (เพื่อใช้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในวันแข่งขัน)

หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษาเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาประเภทบุคคล
2. โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ได้ไม่เกิน 3 คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองพร้อมทั้งประทับตราโรงเรียน
3. ครูผู้ควบคุมสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่
6.การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
   1) รอบคัดเลือก
       ผู้เข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบวัดความรู้ในวิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน โดยข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที ซึ่งคณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้
       - ลำดับที่  1 – 10 จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัลตามลำดับ                                
       - ลำดับที่  11 – 50 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
   2) รอบชิงชนะเลิศ
       ผู้เข้าแข่งขันที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1 – 10 จากรอบคัดเลือก ต้องแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีในวิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน โดยคำถามที่ใช้วัดจะมีระดับความยากกว่ารอบคัดเลือก มีรางวัลและทุนการศึกษาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วยสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครอบคลุม 5 สาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่
1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
2. หน้าที่พลเมืองและการดำรงชีวิตในสังคม
3. เศรษฐศาสตร์
4. ประวัติศาสตร์
5. ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

กำหนดระยะเวลา
- ระยะเวลาในการรับสมัคร การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะสมบูรณ์เมื่อครูผู้ควบคุมนักเรียนกรอกแบบส่งหลักฐานทางออนไลน์ โดยจะเปิดให้กรอกระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563
- ประกาศรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันรอบแรกในวันที่ 16 มกราคม 2563
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้ควบคุมหรือนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน กรุณาแจ้งภายใน วันที่ 18 มกราคม 2563 หลังจากตรวจสอบรายชื่อ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
- แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลและทุนการศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) โล่รางวัลพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) โล่รางวัลคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท
- ผู้เข้าแข่งขันในลำดับที่ 11 – 50 (รอบคัดเลือก) เกียรติบัตร
*หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ครูผู้ควบคุมนักเรียนมาแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม
- เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ” (www.facebook.com/Sangkomwichagan)
- ทวิตเตอร์ "@Sangkomwichagan"
- เบอร์โทร 090-976-8691 (นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ) และ 087-632-6942 (นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ)
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ