L o a d i n g . . .

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

โพสต์ 25 ก.พ. 63 10:55  สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ แห่งชาต  471
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 25 ก.พ. 2563 - 20 มี.ค. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


ขอเชิญน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”
สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง
15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษาจากกระทรวงยุติธรรมมูลค่ารวม 60,000 บาท  
ประเภทการประกวด
ประกวดออกแบบ Info graphic แบบเคลื่อนไหว
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
    เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 18 ปี (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ
หลักฐานการสมัคร
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca
ส่งตัวอย่างผลงานเพื่อพิจารณาเข้าสู่การฝึกอบรม ในรูปแบบไฟล์ MP.4 ลงในแผ่นซีดี  
ความละเอียด 1080p โดยระบุชื่อทีมและโรงเรียน หรือชื่อหน่วยงานราชการ

กำหนดส่งใบสมัคร
1.    ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563
2.    ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ใส่ซองปิดผนึก (จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ)
จ่าหน้าซองถึง สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
ชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210”
รางวัลการประกวด
โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท
    ประเภทรางวัล
        (1) รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
        (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษา  จำนวน 15,000 บาท
        (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
        (4) รางวัลชมเชย 3 รางวัล  ทุนการศึกษา  ทุนการศึกษา  จำนวน 5,000 บาท
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ โทร. 0 2141 4994 – 5 (ในวันและเวลาราชการ)
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ