Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

การประกวดกิจกรรม “Lovecare Creative Contest”

โพสต์ 20 ต.ค. 63 15:05  มูลนิธิ P2H  609
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 20 ต.ค. 2563 - 20 พ.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


การประกวดกิจกรรม “Lovecare Creative Contest”
รายละเอียดการประกวด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝัง
ค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และ โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท และโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยชิ้นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ทั้งภาพวาด(Drawing) หรือวาดและออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai ได้ โดยชิ้นงานมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
1.บรรจุภัณฑ์ถุงยางอนามัย
2.หน้ากากผ้า
3.เสื้อ T-Shirt
4.ถุงผ้าพกพา (ผ้าร่ม)
5.ขวดแอลกอฮอล์แบบพกพา
6.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะผลิตในอนาคต

ธีมที่ใช้การออกแบบมี ดังนี้
- Healthy
- Freedom
- Natural
- Travel/Place
- Entertainment

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองที่ราชการออกให้ เป็นต้น
2. เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานที่เขา้ประกวด ซึ่งจะตอ้งไมล่ ะเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
3. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.เยาวชนอายุ 10-15 ปี
2.เยาวชนอายุ 16-18 ปี
3.เยาวชนอายุ 19-22 ปี


เงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาชุมชน
1.ระดับกลุ่มอายุ 10-15 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท

2. ระดับกลุ่มอายุ 16-18 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 13,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 11,000 บาท

3.ระดับกลุ่มอายุ 19-22 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 16,000 บาท

4.ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจ านวน 20,000 บาท
เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่ได้รับ โดยไม่ต้องหักภาษี เพื่อน าเงินทุนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน
ของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

5.ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับส่วนแบ่งของการจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็ น
เจ้าของลวดลายโดยคิดเป็ น 1% ของก าไรสุทธิ โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งนี้ขอให้สนับสนุนโครงการฯใดๆ
ก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ผู้สมัครสนใจ หรือบริจาคให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่
ด าเนินงานด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน และอีก 50% ที่เหลือถือเป็ นของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการโครงการ  
20 ตุลาคม - 15 พศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงาน Drawing หรือ แบบวาดมือผ่านทางไปรษณีย
20 ตุลาคม - 20 พศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงานแบบไฟล์ ทางออนไลน์
20 - 27 พศจิกายน 2563 โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือก 50 ชิ้น
30 พศจิกายน 2563 ประกาศผลการมอบรางวัลผ่านทางการถ่ายทอดสด ถ่ายทอดแห้งทุกช่องทางของ P2H

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวดตามลิ้งค์นี้
shorturl.at/aoySU

ดาวน์โหลดใบสมัคร
shorturl.at/ptBS7

ติดต่อสอบถาม
มูลนิธิแพธทูเฮลท์
222/1 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ด้านศาลาธรรมสพน์)
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร : 02-448-0387-9
แฟ็กซ์: 02-049-5689
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ