ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

7

น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.ต้น และอยากเข้าเรียนระดับม.ปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฟังทางนี้จ้า พี่ปาล์มมีข่าวมาฝาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กำลังเปิด รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2551 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2552 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 240 คน นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง12 แห่ง อีกจำนวน 288 คน และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนละ 1 ห้องๆ ละ 30 คน รวม 120 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 648 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551


1.
คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.1
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2551
1.2
มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3
มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
1.4
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
1.5
มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6
มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.7
สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต


วิธีการและรายละเอียดการสมัคร


1.1
ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบ (1) หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
(3)
รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1นิ้ว 3 รูป ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดต่อไป
1.2
การสมัครตามข้อ 1.1 เป็นวิธีการสะดวกที่สุด ยกเว้นกรณีโรงเรียนของท่าน ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต จึงอนุญาตให้ขอใบสมัครจากโรงเรียน กรอกใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัครและบัตรประจำตัว สอบให้เรียบร้อยแล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครนั้นพร้อม
(1)
หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดต่อไป
1.3
นักเรียนที่สมัครจากเวปไซต์ให้เข้าสอบ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดกำหนด
นักเรียนในกรุงเทพมหานครและนักเรียนในต่างจังหวัด ที่ประสงค์จะสอบ ณ สนามสอบในกรุงเทพมหานคร หรือที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


สนใจสมัครได้ดังนี้
-การสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่โดย ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าว แล้วส่ง แล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครนั้นพร้อม
(1)
หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
(3)
รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1นิ้ว 3 รูป ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
-
หากโรงเรียนของท่านไม่มี ระบบอินเทอร์เน็ต ให้ไปสมัครที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-
สมัครที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
อนึ่ง ก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าว นำไปยื่นที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พร้อม
(1)
หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
(3)
รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1นิ้ว 3 รูป


สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 0-2849-7000 แฟ็กซ์ 0-2849-7102 e-mail: school@mwit.ac.th

โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- 5322- 1285, 0- 5394 -4248 โทรสาร 0 5322 1285 เวปไซต์ http://www.satitcmu.ac.th e-mail address satitcmu@hotmail.com

-โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โครงการ วมว.) ที่อยู่ ถนนปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 -7420 -1628 โทรสาร 0 -7420 -1629 เวปไซต์ http://www.psuwit.psu.ac.th, http://www.psuwit.ac.th E-mail address aoijai@psuwit.psu.ac.th

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ที่อยู่ ศูนย์จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 สถาบันการเรียนรู้ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 -2470 -8385 - 6 โทรสาร 0 -2470- 8387 เวปไซต์ http://www.kmutt.ac.th/GiftEdE-mail address gifted@kmutt.ac.th

โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี (โครงการ วมว.) ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาคารสุรพัฒน์ 1 .สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 -4422 -4817, 0 -4422 -4819 โทรสาร 0 -4422 -4814 เวปไซต์ http://technopolis.sut.ac.th E-mail address rk@sut.ac.th

พี่ปาล์มขอบคุณข่าวจากการศึกษาวันนี้ค่ะ

@
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวแอดมิชชั่น
ความคิดเห็น

7

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

7 ความคิดเห็น

 1. 14 ส.ค. 2551, 19:26 น.

  ก้ะว่าจะลองไปสมัครอยู่อ่าค่ะ 

  น่าลองสอบดูๆ

  #1
 2. 14 ส.ค. 2551, 21:29 น.
  เคยสอบแล้วแต่ไม่ติด*

  555

  ยากโคดๆ -*-
  #2
 3. #3 A na
  29 ส.ค. 2551, 00:42 น.
  โอเคนะ อิอิ เด็ก จ.ภ. ชล รุ่น 008
  #3
 4. #4 นู๋สู้ตายย!!
  1 พ.ย. 2551, 13:34 น.
  ถ้านู๋อยู่ ม.3 เมื่อไหร่ นู๋จะต้องสอบให้ติดให้ได้ค่ะ  นู๋ต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวนู๋ให้ได้  นู๋จะขยันอ่านหนังสือ ตั้งใจเรียนค่ะ^^  นู๋จะ.....สู้ๆๆๆคร่า~~~
  #4
 5. 11 ธ.ค. 2551, 17:09 น.
  หว้าช้าไปอีกแย้ว
  #5
 6. #6 Jang
  15 มิ.ย. 2552, 15:56 น.
  นู๋จะตั้งใจอ่านหนังสือค่ะ

  นู๋จะไม่ทำให้พ่อ แม่ ผิดหวังค่ะ

  นู๋จะสู้เพื่อสอบให้ได้
  #6
 7. #7 มินโร
  19 ส.ค. 2554, 17:38 น.
  พี่ก็อยู่จุฬามาก่อนค่ะ แบบว่า ต้องเลือกเอานะ บางทีอ่ะอยู่ในนั้นมันอาจจะทำให้บางคนท้อเพราะอยู่ในนั้นเราต้องช่วยเหลือเพื่อนต้องรักเพื่อนแต่สิ่งที่เราจะได้คือ เพื่อนแท้ค่ะ

  - ส่วนอ่านหนังสือพี่แนะนำให้อ่านแยกวิชาไปก่อนนะคะ หรือถ้าตอนนี้ก็อ่านผ่านๆไปก่อนแล้วลงมือทำข้อสอบได้เลยค่ะ ไม่ยากหรอกค่ะ ถ้าน้องๆอ่านหนังสือ แค่วันละ สามชั่วโมงก็พอค่ะแล้วพอเทอมสองค่อเพิ่มเวลาขึ้น  สู้ๆนะคะ!! ^______^
  #7

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .