ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
11,922

       สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com ทุกคนค่ะ หลังจาก กสพท. แถลงข่าวไปเมื่อวาน น้องๆ ดูมีความตื่นตัวและตื่นเต้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องการรับคณะเภสัชเข้ามาในระบบ กสพท.  
 
       แต่อีกเรื่องใหญ่ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือ การเปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตร์น้องใหม่ อย่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่รับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ซึ่งน้องๆ ให้ความสนใจและถามไถ่กันมาเยอะมากกก พี่มิ้นท์เลยได้สืบเสาะหาข้อมูลมาฝากน้องๆ ค่ะ และแอบมีข่าวดีเล็กๆ ว่า สถาบันน้องใหม่นี้ ไม่ได้มีแค่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนะคะ แต่ยังมีพยาบาล รังสีเทคนิค และสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) อีกด้วยค่ะ ลองไปดูรายละเอียดกันค่ะ

 

"วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" สถาบันน้องใหม่ กับ 4 หลักสูตรที่ #dek60 ไม่ควรพลาด

 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  ทดสอบ Icon การคัดเลือกเข้าศึกษา แบ่งได้ดังนี้
    
ทดสอบ Icon รับตรง กสพท (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 20 คน
     
ทดสอบ Icon รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เกณฑ์การรับเข้าศึกษาและจำนวนนักศึกษากำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาของหลักสูตรและจะประกาศให้ทราบต่อไป 

   ทดสอบ Icon  เนื้อหาของหลักสูตร
       ใช้เวลาเรียน 6 ปี หน่วยกิตรวมจํานวน 253 หน่วยกิต แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 3 ช่วงและเสริมด้วยวิชาเลือก ดังนี้
       ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
       ปีที่ 2 และปีที่ 3  เรียนชั้นปรีคลินิก ศึกษาการทํางานของร่างกาย มนุษย์ในภาวะปกติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต พญาไท และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
       ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 เรียนชั้นคลินิก เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ เรียนและฝึกปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และชั้นปีที่ 6 นักศึกษาแพทย์จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.จังหวัดบุรีรัมย์, รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลในความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
      วิชาเลือกเสรี เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
      วิชาเลือกคลินิก เพื่อเสริมประสบการณ์ทางคลินิกในสาขาที่ตนเองสนใจ

  ทดสอบ Icon  ข้อมูลเพิ่มเติม
   ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียม - ค่าธรรมเนียมปีละประมาณ 40,000 - 60,000 บาท
  
ทดสอบ Icon  การใช้ทุน - ใช้ทุนเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ทั่วไป
  
ทดสอบ Icon  ต่างจากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี อย่างไร - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของราชวิทยาลัยจะเรียนกับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี โดยใช้หลักสูตรเดียวกันจนจบ  สามารถฝึกงานและทำงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตามปกติ

  ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" สถาบันน้องใหม่ กับ 4 หลักสูตรที่ #dek60 ไม่ควรพลาด

 
2. คณะพยาบาลศาสตร์
  ทดสอบ Icon การคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 50 คน แบ่งได้ดังนี้
    
ทดสอบ Icon ระบบโควตา จากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สตูล เพชรบุรี เลย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี ชลบุรี) จำนวน 15 คน
    
ทดสอบ Icon ระบบรับตรงทั่วประเทศ  35 คน
 
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
 
   ทดสอบ Icon อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
    ทดสอบ Icon ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว) 2,500  บาท
   
ทดสอบ Icon  ค่าธรรมเนียม (รวมค่าบำรุง) การศึกษาต่อภาคการศึกษา 33,125  บาท
 
  
ทดสอบ Icon ทุนสนับสนุน
    ทดสอบ Icon มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษาตลอดหลักสูตร
  
ทดสอบ Icon สำหรับนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
   ทดสอบ Icon การจัดการศึกษา
      ระบบหน่วยกิตทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน)  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
 
   ทดสอบ Icon เนื้อหาของหลักสูตร
     ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี  จำนวนหน่วยกิต รวม 138 หน่วยกิต
     ชั้นปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
     ชั้นปีที่ 2 เรียนบางวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  และเรียนวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และในชั้นปีนี้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะทางการพยาบาลในศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย  ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
     ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้ห้องฝึกทักษะการพยาบาลในศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ  ฝึกในแหล่งฝึกปฏิบัติจริง ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
   ทดสอบ Icon โอกาสการมีงานทำ
     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นส่วนขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 400 เตียง หรือทำงานในโรงพยาบาล และหรือหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
    วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพขาดแคลน โอกาสมีงานทำจึงคาดหวังได้ 100% นอกจากนั้นแล้ว หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สอนสองภาษา เน้นความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาจึงมีโอกาสในการทำงานในต่างประเทศได้ด้วย

   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" สถาบันน้องใหม่ กับ 4 หลักสูตรที่ #dek60 ไม่ควรพลาด

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
   ทดสอบ Icon การคัดเลือกนักศึกษา 40 คน แบ่งได้ดังนี้
    
ทดสอบ Icon โควตาพิเศษ จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง (นครศรีธรรมราช เชียงราย ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สตูล เพชรบุรี เลย พิษณุโลก ลพบุรี ปทุมธานี ชลบุรี) จำนวน 4 คน
    
ทดสอบ Icon นักเรียน ม.6 ในปีการศึกษา 2559 จากทั่วประเทศ 36 คน
 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์
   
ทดสอบ Icon ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 
   ทดสอบ Icon ค่าใช้จ่ายในการเรียน ประมาณ 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา
   ทดสอบ Icon การเรียนการสอน
     หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา/ปี หลักสูตรประกอบด้วย
        วิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
        วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์รังสี รังสีคณิต การสร้างภาพดิจิทัลทางการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี
        วิชาชีพเฉพาะทางรังสีประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป การสร้างภาพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI) เทคนิคการสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT&PET) เทคนิคทางรังสีรักษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

  
ทดสอบ Icon อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือแพทย์ หรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขารังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  
  
ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" สถาบันน้องใหม่ กับ 4 หลักสูตรที่ #dek60 ไม่ควรพลาด

  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
        ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) คือสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) ซึ่งใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวณการ นวัตกรรม และซอฟแวร์ต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการแปลผล วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และชีววิทยา ผลสำเร็จที่ได้จากงานวิจัยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรวมถึงนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
       ชีววิทยาระบบ (System biology) คือการเรียนรู้เกียวกับระบบอันซับซ้อนขององค์ประกอบทางชีววิทยาโดยใช้โมเดลทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ การเรียนรู้นี้จะนำไปซึ่งความเข้าใจที่มากขึ้นในกระบวนการเกิดโรค หรืออาจทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคได้เมื่อเรารู้กระบวนการทำงานของสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคอย่างถ่องแท้มากขึ้น
ทั้งสองสาขามักจะทำงานไปด้วยกันกับสาขาวิชาชีพแพทย์และสายอาชีพทางสุขภาพทั้งหมดเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายสาขามาประมวลผลร่วมกัน นักชีวสารสนเทศจึงสามารถที่จะทำงานในองค์กรเกี่ยวกับการแพทย์รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆที่มีวิจัย วิเคราะห์ และประมวลผล ความต้องการของสาขา bioinformatics และ system biology นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการรักษาพยาบาล ตลาดอาชีพในอนาคตของสาขานี้จึงสดใสแน่นอน

   ทดสอบ Icon รอติดตามรายละเอียดอื่นๆ ที่ "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" สถาบันน้องใหม่ กับ 4 หลักสูตรที่ #dek60 ไม่ควรพลาด
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
11,922

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

11 ความคิดเห็น

 1. 13 ก.ค. 2559, 21:36 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  ทุกคณะนี่มีเกรดขั้นต่ำรึเปล่าคะ

  #1
  • Columnist
   14 ก.ค. 2559, 09:19 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   รายละเอียดอื่นๆ ยังไม่มานะคะ ส่วนเกรดขั้นต่ำตอนนี้มีพยาบาลค่ะ 2.75 ส่วนแพทย์ ถ้าเข้าผ่าน กสพท. ไม่มีเกรดขั้นต่ำค่ะ
   #1-1
 2. #2 mew
  13 ก.ค. 2559, 22:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  สามารถติดตามการรับสมัครยังไงคะ
  #2
  • Columnist
   14 ก.ค. 2559, 09:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   https://pccmsblog.wordpress.com/ หรือติดตามทางเว็บเด็กดีก็ได้ค่ะ พี่ๆ จะคอยอัพเดตให้เรื่อยๆ จ้า
   #2-1
 3. 14 ก.ค. 2559, 17:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  อย่างนี้ตัวย่อคณะนี้จะเป็นอะไรนะ ต้องคอยติดตาม 

  #3
 4. 14 ก.ค. 2559, 21:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โควต้า จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะมีการ สอบคัดเลือกของ 12 จุฬาภรณ์ เพื่อเข้าเรียน หรือ โควต้าคัดนักเรียนดีของแต่ละโรงเรียนอะครับ

  พอดีเป็น นักเรียน จุฬาภรณ์ แต่ GPAX น้อย แล้วอยากเรียน กลัวว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่ผลการเรียนดีเท่านั้น

  เสียใจ

  #4
  • 6 ส.ค. 2559, 17:23 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   พี่คะ ถ้าโควต้าของจภ.เองนี่ต้องได้GPAX4เทอมเท่าไรหรอคะ???
   #4-1
 5. #5 แนน
  14 ก.ค. 2559, 21:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เปิดให้สมัครสอบเมื่อไหร่คะ ?
  #5
  • #5-1 แนน
   14 ก.ค. 2559, 21:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   หนูอยากได้คณะพยายบาลค่ะ
   #5-1
 6. 19 ก.ค. 2559, 07:48 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  จะมีรอบแอดมั้ยค่ะ??
  #6
 7. 29 ก.ค. 2559, 14:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เด็กซิ่วสมัครได้ไหมค่ะ 

  #7

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .