ความคิดเห็น

5

จำนวนแชร์
9,693

กำลังโหลด...

6คณะ
272ที่นั่ง
1 ส.ค. 59 - 10 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 51 วันปิดรับ
หมดเขต

            สวัสดีค่ะ หลังจากที่หน้าเว็บไซต์รายละเอียดการรับตรง 60 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยรายละเอียดของรับตรงแบบโควตาภาคเหนือมาแล้ว ล่าสุดก็ได้เผยระเบียบการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 1) ออกมาแล้วเช่นกันค่ะ แบ่งออกเป็น 6 โครงการ มีทั้งแบบที่สามารถสมัครได้ทั่วประเทศ และแบบเฉพาะน้องๆ ในภาคเหนือ แต่ละโครงการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รายละเอียดมาแล้ว! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 1)

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (เรียนฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 3.00
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
     มีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในระดับดี
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
     มี GPA กลุ่มวิชาคณิต, วิทย์, สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
    สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     มี GPA กลุ่มวิชาคณิต, วิทย์, ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     มีความรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก
     มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งระดับโรงเรียน-ระดับชาติ


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาญี่ปุ่น
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
     มี GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 3.50
     มีผลคะแนนการสอบ JLPT ระดับ N4 หรือสูงกว่า


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจีน
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     มี GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50


ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50


ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  
     มี GPAX ในระดับ ม.4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 3.75

 
ทดสอบ Icon เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon มี Portfolio
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
   ทดสอบ Icon เปิดรับคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
  
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
   ทดสอบ Icon เปิดรับคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
  
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนอำเภอรอบนอกอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
  
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ยกเว้นเชียงใหม่) 
  
ทดสอบ Icon เขียนบทความในหัวข้อ "บ้านและชุมชนในทัศนคติของข้าพเจ้า" ด้วยลายมือตนเอง ความยาว 2 หน้า A4
  
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการนักคิดเพื่อสังคม
   ทดสอบ Icon เปิดรับคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
  
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิต, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
  
ทดสอบ Icon มี Porfolio
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา
   ทดสอบ Icon เปิดรับคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
  
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
  
ทดสอบ Icon มีผลงานด้านร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัล
  
ทดสอบ Icon มี Porfolio
  
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ทดสอบ Icon หลักสูตรหลักสูตรที่เปิดรับ
       * หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
       * หลักสูตรที่เปิดรับวิทยาศาสตรบัณฑิต
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 2.50
  
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาไทย, สังคมฯ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.00
  
ทดสอบ Icon มี Porfolio
  
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

5

จำนวนแชร์
9,693

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

5 ความคิดเห็น

 1. #1 kat
  1 ส.ค. 2559, 18:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เอ่อ โครงการรับ ถาปัต นี่สมัครไงครับ
  #1
 2. 2 ส.ค. 2559, 14:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  มนุษย์จีน ภาษาต่างประเทศ

  คือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนค่ะ

  #2
 3. 10 ส.ค. 2559, 11:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่เท่าไหร่คะ? แล้วดูที่ไหนคะ?

  #3
 4. 10 ส.ค. 2559, 13:14 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โครงรับของถาปัตย์ นี้ถ้าไม่ได้เรียนสายสามัญสมัครได้ไหมค่ะ

  #4
 5. 15 ส.ค. 2559, 12:19 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ประกาศผลให้ไปสอบข้อเขียนเมื่อไหร่ครับ

  #5

แสดงความคิดเห็น

ฝนตกแล้ว, บอมบอมเอาอะไรกันฝนดี (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .