ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
17,139

            สวัสดีค่ะ ใครที่ไม่ได้สมัครสอบ GAT PAT ไม่ต้องกลัวว่าจะสมัครรับตรงไม่ได้ วันนี้พี่แป้งก็มีรับตรงที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT หรือ วิชาสามัญ มาฝากน้องๆ วัดกันด้วยความรู้ไปสอบที่โครงการนั้นๆ ได้เลย มีทั้งที่เปิดรับอยู่และกำลังจะเปิดรับ สนใจโครงการไหนก็อย่าลืมจดเอาไว้ รับตรงที่ว่าจะมีโครงการไหนบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รวมรับตรง 60 ที่ไม่ใช้ GAT PAT วิชาสามัญ (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2
สมัคร  1 ก.ย.59 - 22 ต.ค.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     สำนักวิชาศิลปศาสตร์
     สำนักวิชาการจัดการ
     สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
     สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แลการออกแบบ

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ
สมัคร  15 ส.ค.59 - 9 ก.ย.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โควตาโอลิมปิกวิชาการ
     โควตาเรียนดี (ม.6)
     โควตาเรียนดี (ปวช.)

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ตามที่กำหนด
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 - 3.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ทดสอบ Icon 
รับตรง 60 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา
สมัคร  1 ก.ย.59 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
     สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
     สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาตามกำหนด
ทดสอบ Icon ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.นครพนม
สมัคร  1 ก.ย.59 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     คณะครุศาสตร์
     คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     คณะเกษตรและเทคโนโลยี
     วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
     คณะวิทยาศาสตร์
     วิทยาลัยการบินนานาชาติ
     วิทยาลัยธาตุพนม

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนาและศึกษาในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรงปกติ 60 ม.ทักษิณ
สมัคร  25 ส.ค.59 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
   วิทยาเขตพัทลุง
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     คณะนิติศาสตร์
   วิทยาเขตสงขลา
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ตามสายการเรียนที่กำหนด
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon เลือกสมัครได้ 3 อันดับ โดยต้องเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.ลาดกระบังฯ
สมัคร  29 ก.ค.59 - 23 ก.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า
     สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม  
     สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
     สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี  
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
     สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  
     สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ   
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
     สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ   
     สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
     สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
     สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
     สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม   
     สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่แต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon อยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (บางสาขา)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สุรนารีฯ
สมัคร  1 ส.ค.59 - 29 ก.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาเคมี
     สาขาวิชาชีววิทยา
     สาขาวิชาฟิสิกส์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรงเพิ่มพิเศษ 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร
สมัคร  1 ส.ค.59 - 16 ก.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาธุรกิจวิศวกรรม    

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 โครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์
สมัคร  15 ส.ค.59 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ทดสอบ Icon และภูเก็ต    
ทดสอบ Icon เกิดหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดข้างต้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทดสอบ Icon สอบวิชาสามัญ (ข้อเขียน ม.วลัยลักษณ์)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
สมัคร 22 ส.ค.59 - 22 ก.ย.59    
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (ก.สาธารณสุข)
      สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
      ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน

ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (ก.ศึกษาธิการ)
      สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์                
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ มศว (ร่วมกับ ม.นอตติงแฮม)
สมัคร 15 ส.ค.59 - 14 ธ.ค.59    
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ผ่าน IELTS หรือ IGCSE ตามที่แต่ละกลุ่มกำหนด
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล        
สมัคร 1 - 30 ก.ย.59    

ทดสอบ Icon เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สมัครแพทยศิริราชฯ ต้องมี GPA กลุ่มวิชาวิทย์, คณิต, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ไม่ทดสอบ Icon น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการ ODOD ต้องสมัครค่ายเตรียมความพร้อมด้วย
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สมัคร 12 - 23 ก.ย.59    
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
      โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
      โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
      โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
      โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ)
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
สมัคร  1 ก.ย.59 - 4 ต.ค.59
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โควตาพิเศษ
      โครงการรับตรง
      โครงการเพิ่มพิเศษ
      โครงการร้านยาคุณภาพ
      โครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
      โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาสามัญ วิชา เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
สมัคร  15 ส.ค.59 - 20 ก.ย.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาการออกแบบภายใน
      สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
      สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
      สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
      สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี            
สมัคร 30 ก.ค.59 - 14 ก.ย.59

ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon โครงการ ODOD,CPIRD
      เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน  
      บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
      มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)    
สมัคร 1 - 13 ก.ย.59    

ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์    
สมัคร  20 - 31 ต.ค.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน    

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน การตัดสินใจสถานการณ์
ทดสอบ Icon ผลสอบ TU STAR 05 ครั้งที่ 4/59 (STAR 100, 201, 203)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์    
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
สมัคร  1 ส.ค.59 - 29 ก.ย.59
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า / สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
ทดสอบ Icon มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน / ตรวจร่างกาย
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาพื้นที่ ม.อุบลราชธานี
สมัครวันที่ 1 ส.ค.59 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะเกษตรศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะบริหารศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขฯ

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช., ปวส.
ทดสอบ Icon แบ่งผู้สมัครเป็นโควตาพื้นที่ภาคอีสาน และโควตาพื้นที่ภาคอื่น ดังนี้
     พื้นที่ภาคอีสาน เป็นนร.ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     พื้นที่ภาคอื่น เป็นนร.ในภาคอื่นยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น
สมัคร  26 ก.ย.59 - 9 ต.ต.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       คณะแพทยศาสตร์
       คณะเทคนิคการแพทย์
       คณะพยาบาลศาสตร์
       คณะสาธารณสุขศาสตร์
       คณะทันตแพทยศาสตร์
       คณะเภสัชศาสตร์
       คณะสัตวแพทยศาสตร์
       คณะเกษตรศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์
       คณะเทคโนโลยี
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       คณะศึกษาศาสตร์
       คณะมนุษยศาสตร์ฯ
       คณะนิติศาสตร์
       คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
       คณะเศรษฐศาสตร์
       คณะศิลปกรรมศาสตร์
       วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
       วิทยาลัยนานาชาติ
       คณะบริหารธุรกิจ (หนองคาย)
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (หนองคาย)
       คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (หนองคาย)
      คณะศิลปศาสตร์ (หนองคาย)

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทดสอบ Icon ผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนตามรายวิชาที่กำหนด
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ระบบรับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง
สมัคร 1 ส.ค.-15 ก.ย.59
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี GPA ตามแต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์
สมัคร  1 ส.ค.-13 ก.ย.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
     โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (รอบที่ 1)

ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
     สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25 (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศฯ)
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ
สมัคร  26 ก.ค.59 - 14 ต.ค.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
   โควตาเรียนดี
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
     คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
     คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
     คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     คณะบริหารธุรกิจ
   โควตาพื้นที่
     คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
     คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     คณะบริหารธุรกิจ

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช..
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่แต่ละโครงการกำหนด
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
รวมรับตรง 60 ที่ไม่ใช้ GAT PAT วิชาสามัญ (สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์)  
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
17,139

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. เมื่อ 25 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  รักเลย

  wowwwwwwwwwwwww

  #1
 2. #2 donut
  เมื่อ 6 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ไม่มีโบราณคดีอ่ะหวาา
  #2

แสดงความคิดเห็น

อะไรเอ่ยเพนกวิ้น? นั่นแหละ อะไรคือ เพนกวิ้น? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .