ความคิดเห็น

7

  สวัสดีครับน้องๆ พี่ปอมีข่าวรับตรงมาฝากอีกเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้พี่ปอขอเอาข่าวรับตรงของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาฝากสำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันครับ   

 

 

 

  โดย  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้


         คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


          1.มีสัญชาติไทย
          2.มีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร (วันที่ 11 มกราคม 2551)
          3.กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.5 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) และจะต้องผ่านการศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต โดยได้รับคะแนนระดับ C ขึ้นไป (รายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง 16 หน่วยกิต ดูภาคผนวก หน้า 5 เพื่อให้ผู้สมัครใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบรายวิชาพื้นฐานซึ่งอาจกำหนดชื่อแตกต่างกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ)
          4.ผ่านการดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข/ ทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
          5.ผ่านเกณฑ์สุขภาพตามข้อ 7.
          6.คุณสมบัติอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
          การรับสมัคร และการตรวจสุขภาพจิต


          -การรับใบสมัครและระเบียบการ รับได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง 933 ชั้น 9
อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือ พิมพ์ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/


          การสมัคร


          -ผู้สมัครรับบัตรคิว ที่ ห้อง 235 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใน
วันที่ 9 – 11 มกราคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น.
          -สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้อง 235 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ในวันที่ 9 -11 มกราคม 2551 ตามลำดับ
บัตรคิวที่ได้รับ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
          -ผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกคนต้องตรวจสุขภาพจิตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551         


          หลักฐานและเอกสาร ประกอบการสมัคร


          1.ให้ผู้สมัครนำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง ดังต่อไปนี้
          1.1ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว และได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
          1.2ใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (Transcript) หรือ หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2550 (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
          1.3ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) เมื่อทราบผลการสอบแล้ว ให้นำใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมมายื่นด้วยตนเองที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 18 เมษายน 2551 หากไม่นำมาแสดง ถือว่าสละสิทธิ์
          1.4หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
          1.5หนังสือรับรองการดูงาน ด้านทันตสาธารณสุข/ ทันตกรรม
          1.6รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูปให้ชัดเจน) บรรจุในซองพลาสติกใส
          2.ให้ผู้สมัครนำส่งสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย ดังต่อไปนี้
          2.1ปริญญาบัตร
          2.2บัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ให้ด้านหน้าและหลังบัตรอยู่ในสำเนาหน้าเดียวกัน)
          2.3ทะเบียนบ้าน
          2.4ทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
          3.การรับรองสำเนาเอกสาร ข้อ 4.2 ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง
          4.การตรวจสอบคุณสมบัติจะไม่ดำเนินการในวันสมัคร


          สนใจรับใบระเบียบการสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 9 ห้อง 933 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือดาวน์โหลดได้จาก http://www.dentistry.tu.ac.th/

ความคิดเห็น

7

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

7 ความคิดเห็น

 1. #1 gins
  18 ธ.ค. 2550, 06:48 น.
  พี่ๆๆ..ไม่มีของม.6บ้างหรออออ...อยากรู้จังงง
  #1
 2. #2 ~*Mon*~
  18 ธ.ค. 2550, 18:39 น.
  ของคนจบ ป.ตรี ใช่ป่ะคับ
  #2
 3. 30 ธ.ค. 2550, 15:51 น.
  แล้วคนที่จบทันตสาธารณสุข 2 ปี และศึกษาต่อเนื่องป.ตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์อีก 2 ปีอ่ะ เค้าจะรับมั๊ยคะ
  #3
 4. #4 gfd
  16 พ.ย. 2551, 21:57 น.
  ถ้าผมเป็นโรคตาบอดสีแดง-เขียว ผมจะสามรถสมัครทันต ได้มั้ยคับ
  #4
 5. #5 ttttt
  6 ธ.ค. 2551, 16:24 น.
  ใครมีข้อมูลการดูงาน ด้านทันตสาธารณสุข/ ทันตกรรม ที่ไหนช่วยบอกทีน้าาา ขอบคุงมากๆ
  #5
 6. #6 nnn
  27 ธ.ค. 2551, 17:07 น.
  โหลดใบสมัครไม่ได้ค่ะ
  #6
 7. #7 ขบวนการเหมา
  17 ก.ค. 2552, 18:29 น.
  อยากเรียนทันตะยากไหมครับ
  #7

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .