ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

2


“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
 

                คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  โดยเชิญน้องๆ ชั้น ม. 5 สายวิทย์ทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการทำหน้าที่พลเมืองอาเซียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว"  (Going Green – Going Cool – Going One ASEAN) ในระหว่างวันที่ 14-21 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม  กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2555 นี้ สมัครด่วน!... รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น!

"เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะมาถึงในอีก 3 ปีข้างหน้า"

                เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะมาถึงในอีก 3 ปีข้างหน้า ในปีนี้  “ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” ได้หยิบยกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมของประชาคมอาเซียน คือ “ภาวะโลกร้อน” (Global warming) มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินกิจกรรม เพราะภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความสำคัญ เนื่องจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน ฤดูกาลที่ผิดแปลกไปจากเดิม การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น และเกิดขึ้นถี่มากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้อุณหภูมิของทุกภูมิภาคในโลกร้อนขึ้น

                “...นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้แล้ว การเรียนรู้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของภูมิภาค รวมทั้งร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่ภูมิภาคอาเซียนของเรา เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องรวมพลังกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด... รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” กล่าว
 

"หวังว่าเยาวชนจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศและภูมิภาคต่อไป"

               ตลอดระยะเวลา 8 วันของค่ายฯ เยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและการป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการเรื่องผลของก๊าซเรือนกระจกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนฟุตปรินต์ และปัญหามลภาวะหมอกควันข้ามพรมแดน โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ตลอดจนเปิดโลกการเรียนรู้และการเชื่อมโยงสู่การเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ผ่านประสบการณ์จริงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจากการทัศนศึกษาในพื้นที่ และปิดท้ายด้วยการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนต่อสาธารณชน และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

                 นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า “...ด้วยแนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” “ค่ายเพาเวอร์กรีน” จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและและนอกห้องเรียน เพราะเชื่อว่า “การเรียนรู้” คือ พลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ “คน” “สังคม” ตลอดจน “สิ่งแวดล้อม” โดยหวังว่าเยาวชนจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศและภูมิภาคต่อไป...”


                 “...ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นประเด็นปัญหาที่ทุกประเทศในภูมิภาคจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยกันแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ปัญหามลภาวะหมอกควันข้ามพรมแดน อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนั้น สามารถลุกลามไปทั่วภูมิภาคอาเซียนของเราได้ หากประเทศสมาชิกไม่ร่วมมือป้องกันและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น การจับมือกันของประเทศสมาชิกในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องจะนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เยาวชนซึ่งถือเป็นพลังคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกันลดโลกร้อนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างภูมิภาคอาเซียนให้น่าอยู่ต่อไป...” นางอุดมลักษณ์ กล่าว

                สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน)
 • เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาทีในหัวข้อ "ร่วมรักษ์โลกเขียว ร่วมลดโลกร้อน เตรียมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว"
 • หากเคยผ่านการประกวด/แข่งขัน เคยทำโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/ค่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาบ้างแล้วให้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย
 • หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครองและโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

               ส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความหรือคลิปวิดีโอ และหลักฐานต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้นมาที่ “งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170” วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน) ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ สำหรับวิธีการส่งคลิปวิดีโอ ให้อัพโหลดบน YouTube เท่านั้น และส่งลิงก์มาที่อีเมล powergreencamp@hotmail.com, www.facebook.com/powergreencamp หรือ http://twitter.com/powergreencamp โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.powergreencamp.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 อีเมล powergreencamp@hotmail.com, www.facebook.com/powergreencamp หรือ http://twitter.com/powergreencamp    


                ติดตามผลการคัดเลือกสมาชิก “ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” ได้ที่ www.powergreencamp.comwww.en.mahidol.ac.th และ www.facebook.com/powergreencamp ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

               พิเศษ! สำหรับน้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” และต้องการศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย อย่ารอช้า...โอกาสดีๆ กำลังรอน้องๆ อยู่...รีบสมัครเข้าร่วมโครงการกันเลย! 

 
ภาพกิจกรรม ค่ายเพาเวอร์กรีน 6 ในปีที่ผ่านมา
ภายใต้แนวคิด "ปี 2012 โลกจะเกิดพิบัติภัยจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อม และรับวิกฤติได้อย่างไร"

 

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว

เสวนาพิเศษ

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
ทัศนศึกษากรมอุตุนิยมวิทยา

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว
ปลูกป่าชายเลน

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 7” เปิดรับสมัครเยาวชนรวมพลังลดโลกร้อน เตรียมพร้อมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว

 


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน PR. News > PR News
ความคิดเห็น

2

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. #1 fang
  12 ก.ค. 2555, 11:50 น.
  มีค่ะม.6ไม่ได้หรอค่ะอยากไปมั้งจัง.....
  #1
 2. #2 พะนะครับ
  11 พ.ย. 2556, 20:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  หนุกครับมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  แน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนเย้เย้เย้เยี่ยม
  #2

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .