ความคิดเห็น

18

จำนวนแชร์
150

             สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน มาแล้วๆ ฉบับนี้สำหรับน้องที่ชอบทางศิลป์(กระดกลิ้น) มาทีเดียวจัดเต็ม 3 คณะ 3 รูปแบบกันไปเลย ซึ่งข่าวดีของรับตรงครั้งนี้ของม.ศิลปากร คือ ไม่ว่าจะเป็นน้อง ม.6, ปวช. หรือ น้องเด็กซิ่ว ก็สมัครได้เลย เปิดรับกว้างแบบสุด ๆ แต่ละคณะมีข้อกำหนดหรืออะไรที่สำคัญ ๆ บ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

มาแล้ว!! รับตรง สถาปัตยฯ,มัณฑนศิลป์,จิตรกรรม ม.ศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 >> จำนวนที่รับเข้าศึกษา   40 คน

 >> คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียน (GPAX) ซึ่งไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

 >> กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัคร 20 ส.ค.55 ถึง 1 ต.ค.55
สอบข้อเขียน 22 – 23 ต.ค.55
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 55
สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรายชื่อสำรอง 3 ธ.ค.55
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 7 ธ.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 ธ.ค.55


เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.arch.su.ac.th/admission2556

คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการปกติ)


  >>สาขาวิชาและจำนวนที่รับเข้าศึกษา
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน                70 คน
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์            40 คน
- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                 60 คน
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา                30 คน

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์            55 คน
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ        35 คน

 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
             เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ผู้สมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องจบการศึกษาและมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 >> กำหนดการรับสมัคร

มาแล้ว!! รับตรง สถาปัตยฯ,มัณฑนศิลป์,จิตรกรรม ม.ศิลปากร


เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.decentrance.su.ac.th

            ส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ 16 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ)
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย


 >> จำนวนที่รับเข้าศึกษา 50 คน

 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ผู้สมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องจบการศึกษาและมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

  >> กำหนดการรับสมัคร

มาแล้ว!! รับตรง สถาปัตยฯ,มัณฑนศิลป์,จิตรกรรม ม.ศิลปากร


เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.decentrance.su.ac.th

             ส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าถึง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ 16 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์


รับนักศึกษาทั้งสิ้น 110 คน ด้วยวิธีการรับ 2 แบบ คือ

  >> แบบที่ 1 การคัดเลือก จำนวน 40 คน
- โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ จำนวนประมาณ 20 คน
- โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ จำนวนประมาณ 20 คน

  >> แบบที่ 2 การสอบตรง จำนวน 70 คน
- ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก  จำนวนประมาณ 50 คน
- ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ จำนวนประมาณ 10 คน
- ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จำนวนประมาณ 10 คน


แบบที่ 1 การคัดเลือก


โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ

  >> สถาบันที่ได้รับสิทธิ์
- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)                5 คน
- วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กรุงเทพฯ)            4 คน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม)                      4 คน
- โรงเรียนศรีสงคราม (เลย)                                               2 คน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  (นครปฐม)                             1 คน
- วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี)                              1 คน
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (กรุงเทพฯ)                              1 คน
- โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ)                             1 คน
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหาเสนีย์) (กรุงเทพฯ)               1 คน

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร
            เป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้ายตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับเข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมฯ 

  >> กำหนดการ

ส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และหลักฐานประกอบ 1 - 12 พ.ย.55
ประกาศผลการคัดเลือก 16 พ.ย.55
กำหนดการยืนยันสิทธิ์ 19 - 24 พ.ย.55
การสอบสัมภาษณ์  24 พ.ย.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ย.55


เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.psg.su.ac.th


โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร
             ต้องเป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีประวัติการสร้างสรรค์ศิลปะดีเด่น ผ่านการส่งงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลในการประกวด และ/หรือได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมดังต่อไปนี้

- ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมระดับเยาวชนหรือเทียบเท่าในระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค และ/หรือระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง หรือ
- ได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมระดับเยาวชนหรือเทียบเท่าในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง


***แฟ้มประวัติภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมของผู้สมัครที่ได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมแสดง รวมถึงผลงานศิลปกรรมอื่นๆ ของผู้สมัคร เช่น ผลงานวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ โดยสามารถดูตัวอย่างการจัดทำแฟ้มประวัติฯ ได้จากเว็บไซต์ www.psg.su.ac.th

  >> กำหนดการ

รับสมัคร    20 ส.ค. - 14 ก.ย.55
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์   20 ส.ค. - 7 ก.ย.55
ส่งเอกสารด้วยตนเอง 3 - 14 ก.ย.55
แจ้งผลผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ 21 ก.ย.55
ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะ  29 ก.ย.55
ประกาศผลการคัดเลือก 1 ต.ค.55
การยืนยันสิทธิ์  19 - 24 พ.ย.55
การสอบสัมภาษณ์  24 พ.ย.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ย.55

มาแล้ว!! รับตรง สถาปัตยฯ,มัณฑนศิลป์,จิตรกรรม ม.ศิลปากร


แบบที่ 2 การสอบตรง

- ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก  
- ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ 
- ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร
           เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

  >> กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร 27 ส.ค. - 5 ต.ค.55
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  27 ส.ค. - 5 ต.ค.55
ส่งเอกสารด้วยตนเอง 24 ก.ย. - 5 ต.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และแผนผังการสอบ 15 ต.ค.55
ประกาศผลสอบ 16 พ.ย.55
การยืนยันสิทธิ์  19 - 24 พ.ย.55
การสอบสัมภาษณ์  24 พ.ย.55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  30 พ.ย.55

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.psg.su.ac.th

           จุใจกันเลยใช่ไหมล่ะคะ? ทีนี้ก็เลือกกันเต็มที่เลยว่าสมัครโครงการไหน คณะอะไรดี แต่ต้องระวังเรื่องเวลาสอบด้วยนะคะว่าตรงกับที่อื่นหรือเปล่า ไม่งั้นก็เสียทั้งสิทธิ์ เสียทั้งเงิน เคยมีมาแล้วที่สมัครเพลินแล้ววันสอบชนกัน โอ๊ย!!เสียดายแทน น้องๆ ก็อย่าหักโหมสมัครสอบตรงเยอะนะคะ เพราะว่าแต่ละที่มีการสอบที่แตกต่างกัน การเตรียมตัวของเราก็จะต่างกัน สู้เรามุ่งไปเลยว่าคณะนี้แหละ ฉันจะต้องคว้ามาให้ได้ ก็เต็มที่ไปกับมันเลย 

           แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสมัครที่อื่นไม่ได้นะคะ แบ่งเวลาให้ถูก หักโหมเกินไปไม่สบายขึ้นมามีแต่เสียกับเสีย ส่วนน้องคนไหนที่มึน ๆ งง ๆ ว่าที่ไหนเปิดแล้วบ้าง สมัครถึงเมื่อไหร่ สอบอะไรบ้าง ก็ไปเลยที่
"โปรแกรมรับตรง" หน้าหลักของแอดมิชชั่น (ข้าง ๆ โปรแกรมคำนวณคะแนน) จะมีบอกน้อง ๆ ให้ทันข่าวคราวแน่นอนค่ะ


มาแล้ว!! รับตรง สถาปัตยฯ,มัณฑนศิลป์,จิตรกรรม ม.ศิลปากร

ความคิดเห็น

18

จำนวนแชร์
150

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

18 ความคิดเห็น

 1. 25 ส.ค. 2555, 09:27 น.
  โบราณคดีละครับ ?
  #1
 2. 25 ส.ค. 2555, 09:41 น.


  ถ้าสมัครสถาปัตย์จะสมัครมัณฑนศิลป์ได้อีกไหมคะ
  #2
 3. 25 ส.ค. 2555, 11:06 น.
  โบราณคดีละขอรับ
  #3
 4. 25 ส.ค. 2555, 17:27 น.
  หัวข้อบทความนี้ คือ มาแล้ว!! รับตรง สถาปัตยฯ,มัณฑนศิลป์,จิตรกรรม ม.ศิลปากร

  งั้นก็แสดงว่าโบราณคดียังไม่มา (จะถามกันทำไม 55555) เราก็รออยู่เหมือนกันนน :)
  เราว่าน่าจะมาประมาณ เดือนพฤษจิกายน ล่ะมั่ง !
  #4
 5. #5 mint
  25 ส.ค. 2555, 18:16 น.
  เหมือน ความคิดเห็นที่2 อะ อยากสมัครสองอย่างเลย แต่วันสอบสัมภาษณ์มันวันเดียวกันอะ
  #5
 6. 25 ส.ค. 2555, 20:58 น.
  รับโหดจังTwT 
  ตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ม.4 อีก2ปีจะพยายามฟิตให้เต็มที่ค่าา>o<
  #6
 7. #7 งุงิ
  26 ส.ค. 2555, 13:10 น.
  โบราณคดี บางสาขาต้องรอผล GAT หนิ (เอกสาขาอังกฤษต้องใช้)

  มันก็เลยเป็นเหตุทำให้ยังไม่ออกมาล่ะมั้ง
  #7
 8. #8 bsssix
  29 ส.ค. 2555, 21:40 น.
  วิชาเอกทฤษฎีนี่เป็นยังไงหรอคับ
  #8
 9. #9 ขอบคุณค่ะ
  1 ก.ย. 2555, 18:54 น.
  คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการพิเศษ)<<<ตรงนี้หมายความว่ายังไงค่ะเหมือนกันกับภาคพิเศษภาคปกติหรือเปล่า

  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  #9
 10. #10 เมเม
  1 ก.ย. 2555, 20:15 น.
  "ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์" คืออะไรคะ ต่างกับ "ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก" ยังไง ?
  #10
 11. #11 Tam
  3 ก.ย. 2555, 18:21 น.
  อยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร สุดๆๆๆอ่า
  #11
 12. #12 chaiwat
  9 ก.ย. 2555, 00:11 น.
  อยากรู้ว่า สายศีลก็เข้าได้ใช่ปล่าวคับ
  #12
 13. 20 ก.ย. 2555, 08:46 น.
  โบรา๊ณคดี ..........
  #13
 14. 30 ก.ย. 2555, 16:25 น.
  อยากเรียนคณะนี้มากเลยอ่า เสียดายสุดๆ
  #14
 15. #15 hajime
  30 ก.ย. 2555, 18:48 น.
  เวบเปนไรอะ เข้าไม่ได้ -*- จะสมัคร ไง สมัครไปปรินออกมาก้ไม่มีชื่อ
  #15
 16. #16 PIPE
  7 ต.ค. 2555, 21:18 น.
  พี่คับบบ ช่วยด้วยพิมพ์เลขที่นั่งสอบ ของมัณฑนศิลป์ไม่ได้ อ่า ไม่รุ้วันสอบเลย15-19ไปทุกวันไหมเนี่ย อยากร้องไห้อ่าT^T
  #16
 17. #17 babara
  16 ต.ค. 2555, 23:00 น.
  คุณ งุงิ แห่ง ศิลปากร มีเรื่องอยากสอบถามค่ะ ด่วนค่ะ ^^
  #17
 18. #18 biem
  13 มี.ค. 2556, 21:30 น.
  สวัสดีค่ะ คือ อยากรู้ค่ะว่าสำหรับเด็กซิ่วที่อยู่ปี2ของมหาวิทยาลัยจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนหรือเปล่าค่ะแต่ในคุณสมบัตรับตรงสถาปัต ศิลปากรเขาไม่ได้บอกมา เลยยอยากรู้ว่าต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนหรือเปล่าค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยยค่ะ ขอบคุณมากกค่ะ
  #18

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .