ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

7

จำนวนแชร์
115
           สวัสดีค่ะ เริ่มแล้วนะคะกับรับตรงโครงการแรกคือ รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 เป็นสนามสอบสนามแรกเลยค่ะที่บอกว่า "ต้องลอง" เพราะเป็นสนามสอบที่ใหญ่มาก และทาง มศว จัดสอบเองค่ะ

           หลายคนคงคิดว่าพวกรับตรงรับเฉพา ะม.ปลายหรือสายสามัญเท่านั้นใช่มั้ยคะ? คิดใหม่เลย เพราะว่ามีบางคณะบางสาขาที่รับน้องๆ เทียบเท่าซึ่งก็คือ สายอาชีพ และ กศน. ด้วย จะมีคณะหรือสาขาใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
* สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
* ปวช. 3 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 5 คนคณะพลศึกษา
สาขาวิชาผู้นํานันทนาการ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 60 คน
สาขาวิชาพลศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
สาขาวิชาสุขศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คนคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่กำหนด GPAX 4 เทอม               20 คน   
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 35 คน
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 50 คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 20 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(เกาหลี) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(เขมร) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(เวียดนาม) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันตก(จีน) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันตก(ญี่ปุ่น) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย
(ภาษาและวรรณคดีไทย)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 15 คน
สาขาวิชาภาษาไทย(การศึกษาบัณฑิต) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คนคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ     
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.25 60 คนคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์(เซรามิกส์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 13 คน
สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศิลปะจินตทัศน์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 13 คน
สาขาวิชาทัศนศิลป์(ศิลปวัฒนธรรม) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 15 คน
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 26 คน
ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์สากล)   GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 26 คน
ศิลปะการแสดง(การออกแบบเพื่อการแสดง) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 25 คน
ศิลปะการแสดง(การแสดงและกํากับการแสดง) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00           25 คน    
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบสื่อสาร) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 53 คน
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบผลิตภัณฑ์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00              28 คน
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบแฟชั่น) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 28 คน
การออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบเครื่องประดับ) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 28 คน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 23 คน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 50 คน
สาขาวิชาศิลปศึกษา GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 28 คน
สาขาวิชานาฏศิลป์ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 28 คน


คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา ไม่กำหนด GPAX 4 เทอม 30 คนคณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 40 คน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.30 24 คน
รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน
รัฐศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน
รัฐศาสตรบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 20 คน      
บัญชีบัณฑิต GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50               45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 45 คนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
(การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00       50 คน      
นวัตกรรมสื่อสารสังคม(การจัดการธุรกิจไซเบอร์) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมสื่อสารสังคม(คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมการสื่อสาร(การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมการสื่อสาร(การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 50 คน
นวัตกรรมการสื่อสาร(การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 30 คนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00 84 คนสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)    GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.30 60 คนโอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้


 >> กำหนดการรับตรง มศว


โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้

 >> ระเบียบการรับตรง คลิกที่นี่


            ไม่น้อยเลยนะคะที่น้อง ๆ สายอาชีพสมัครได้ พี่แป้งอยากให้น้อง ๆ ไปลองสนามดูค่ะว่าถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยจะเจอข้อสอบที่มีเนื้อหาประมาณไหน บ้าง น้อง ๆ จะได้มีทิศทางในการเตรียมตัวสอบถูกค่ะ แต่ว่าก็ต้องอ่านหนังสือเก็บไปเรื่อย ๆ นะคะ อย่าชะล่าใจไปล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
บทความเพื่อทุกคน! รู้จักชาวอาชีวะ รายงานข่าวเพื่อชาว ปวช./ปวส. ใน  "คอลัมน์สายอาชีพ"
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
ยังมีโอกาสเรียนต่อที่หลากหลายรอคุณอยู่นะ+
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
เรียนพาณิชย์ก็มีดี ไม่ได้ไปตบตีกับใครนะ อย่าเหมา!
เด็กดีดอทคอม ::
เตรียมรับประชาคมอาเซียน อาชีวะได้ภาษาอังกฤษ
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
จะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะ???โอกาสมาแล้ว!! รับตรง มศว ... คณะที่สายอาชีพสมัครได้


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สายอาชีพ
ความคิดเห็น

7

จำนวนแชร์
115

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

7 ความคิดเห็น

 1. 6 มิ.ย. 2556, 12:49 น.
  นี่เเหละทางที่ใช่ของเรา
  #1
 2. 7 มิ.ย. 2556, 08:43 น.
  เจ๋ง ๆ นี่ละเด็ด มว๊ากกกกก

  #2
 3. #3 name
  26 มิ.ย. 2556, 18:06 น.
  ภาพยนต์เทอมละ 40000
  #3
 4. 29 มิ.ย. 2556, 14:29 น.
  พี่ๆๆค่ะ  ทำไมหนูสมัครสอบไม่ได้ค่ะ 
  #4
 5. #5 นุสรา หวานชิต
  10 ก.ย. 2556, 22:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แล้วถ้าสายอาชีพอยากสอบสาขานิติศาสตร์ของมหาลัยธรรมศาสตร์ล่ะค่ะ
  จะมีสิทธิ์ได้สมัคสอบรึปล่าวค่ะ
  #5
 6. 5 ส.ค. 2557, 10:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ไม่มี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลอค่ะ เสียใจ

  #6
 7. #7 vry
  28 พ.ค. 2558, 21:00 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ที่บอกมาข้างต้น ปวช. สามารถสมัคร สอบตรงได้ใช่มั๊ยคะ
  #7

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .