/>
ซ่อน
แสดง

ข่าวดี! มศว เปิดรับตรง 59 (รอบ 3) หมดเขต 20 มิ.ย.นี้ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 1 มิ.ย. 59  83,947 วิว
1 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 7 คณะ 84 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
10 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
6 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
17 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
8 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
20 ที่นั่ง
2.30 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ เปิดรับเพิ่มเป็นรอบที่ 3 สำหรับ โครงการรับตรงปกติ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ หรือ มศว เกณฑ์ในการคัดเลือกแต่ละคณะแตกต่างกันไปค่ะ ใช้ทั้ง GAT PAT และ วิชาสามัญ ส่วนของคณะแพทยศาสตร์ใช้ O-NET กับวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. ด้วย รายละเอียดแต่ละคณะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
ข่าวดี! มศว เปิดรับตรง 59 (รอบ 3) หมดเขต 20 มิ.ย.นี้

 คณะที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
   
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
  
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
ข่าวดี! มศว เปิดรับตรง 59 (รอบ 3) หมดเขต 20 มิ.ย.นี้

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
   
ทดสอบ Icon มี Portfolio

 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon มีสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ

 
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
   
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กสพท.
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ไม่น้อยกว่า 60%
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญรวมกับวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. ไม่น้อยกว่า 62 คะแนน
   
ทดสอบ Icon ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพทางการแพทย์

 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ (ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาษาเขมร)
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
   
ทดสอบ Icon มี Portfolio (ถ้ามี)

 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ (กศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย)
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มี GPA ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม
   
ทดสอบ Icon มี Portfolio

 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 6
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
   
ทดสอบ Icon มี Portfolio
   
ทดสอบ Icon มีสอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขาวิชา + สอบปฏิบัติ

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
   
ทดสอบ Icon มี GPA ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มี GPA คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1

 ปฏิทินโครงการ
 
ข่าวดี! มศว เปิดรับตรง 59 (รอบ 3) หมดเขต 20 มิ.ย.นี้

 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง มศว 59 #รับตรง มศว #รับตรง ปกติ มศว #รับตรง มศว ปกติ #มศว รอบ 3 #รับตรงหลังแอด #สอบตรง 59 #รับตรงเพิ่ม #รับตรงเพิ่ม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?